1. Algemeen

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden. De gebruiker wordt geacht hiervan kennis te nemen en de gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

De verantwoordelijke van de website is :

ETAP Lighting International NV met maatschappelijke zetel te België, 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 130, ondernemingsnummer 0424 980 655, RPR Antwerpen,
Tel. +32 (0)3 310.02.11 - E-mail:info@etaplighting.com,

Hierna aangeduid als ETAP. 

  1. Doel van de website en afwijzing van aansprakelijkheid

ETAP beoogt met deze website de toegang van het publiek tot informatie over haar initiatieven en activiteiten te verbeteren. Het is de bedoeling dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Indien wij opmerkzaam worden gemaakt op onjuistheden, zullen wij trachten deze te verbeteren. Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website te verzekeren, aanvaardt ETAP geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie.

Deze informatie is:

  1. uitsluitend van algemene aard en is niet op de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit gericht;
  2. niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  3. soms gekoppeld aan externe sites waarover de diensten van ETAP geen zeggenschap hebben en waarvoor ETAP geen verantwoordelijkheid draagt;
  4. geen professioneel advies (voor specifiek advies dient u steeds een daarvoor geëigende deskundige van ETAP te raadplegen).

Wij streven ernaar onderbrekingen door technische storingen zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen evenwel in files of formats zijn gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn; wij kunnen niet garanderen dat onze dienst geen onderbreking zal kennen of niet anderszins door dergelijke problemen kan worden beïnvloed. ETAP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor die problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze site of van andere daarmee verbonden externe sites mochten voordoen. ETAP controleert of garandeert niet dat er geen virus of ander element in de inhoud van de website voorkomt die tot wijzigingen in uw computersysteem (software en hardware) kunnen leiden of in de elektronische documenten en opgeslagen bestanden op uw computersysteem.

Niet alle diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

  1. Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent dat deze website en de beschikbare informatie beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten, die toekomen aan ETAP of haar licentiegevers.

De gebruiker heeft het recht om deze website en de inhoud ervan te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits vermelding van de bron, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek economisch recht inzake het auteursrecht en de naburige rechten (artikel XI.165 e.v.).

Deze toestemming geldt niet voor i) teksten waarbij er expliciet een gebruiksbeperking wordt vermeld en ii) de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software e.d.). De toegekende gebruiksrechten zijn steeds persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar. ETAP behoudt zich het recht voor om de gebruiksrechten in te trekken, op elk moment en zonder rechtvaardiging. Elk ander gebruik van de website en de inhoud is verboden, tenzij met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van ETAP.

  1. Bescherming van persoonsgegevens

4.1. Doel van de gegevensverwerking

Wanneer u een publicatie aanvraagt via deze website, wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief en/of mailing en wanneer u reageert op een vacature, vragen wij uw persoonsgegevens op en dit om uw aanvraag goed te kunnen afhandelen. Deze gegevens worden opgenomen in een bestand van ETAP.

 ETAP kan uw persoonsgegevens ook meedelen aan andere vennootschappen van de groep. Indien u dit niet wenst gelieve hierna te klikken.

ETAP treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld en kan de verwerking ervan opdragen aan verwerkers. Daarbij neemt ETAP de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

4.2.Uw privacyrechten

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 (AVG of GDPR) en de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming, kan u uw gegevens ten allen tijde inkijken en wijzigen. Voor meer informatie kan u terecht op onze Privacy Policy.

Tijdens uw bezoek aan onze Website kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een Cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden en latere bezoeken van de Website makkelijker te doen verlopen. Met de meeste internetbrowsers kan u de Cookies van uw harde schijf verwijderen, of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt, vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Voor meer informatie kan u terecht op onze Cookie Policy.

  1. Links

Deze Website kan links bevatten naar websites die worden beheerd door derden.
ETAP oefent geen enkele controle uit over de voornoemde gelinkte websites en wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot informatie, materiaal of inhouden die erop te vinden zijn, hun werking, beschikbaarheid, kwaliteit, wettigheid, betrouwbaarheid of nut, en wijst tevens elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de links die deze websites naar andere websites leggen.
Voornoemde links worden u enkel aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
ETAP aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

  1. Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit het gebruik, van deze website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de bevoegdheid van de rechtbanken van België, en dat u aanvaardt om alle gedingen te voeren voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

  1. Wijziging aan deze policy

ETAP kan deze policy van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken om ervoor te zorgen dat de policy weergeeft hoe wij uw persoonsgegevens op een gegeven moment verwerken. De bijgewerkte versie van deze policy wordt op dezelfde webpagina geplaatst en wordt bij publicatie onmiddellijk van kracht. Gelieve regelmatig naar deze webpagina terug te keren om er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van de informatie die wij verzamelen en verwerken, hoe en in welke omstandigheden uw gegevens worden gebruikt en in welke gevallen wij uw gegevens met derden delen.

Januari 2021