1.    GELDIGHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van ETAP, behoudens indien en voor zover schriftelijk anders verklaard door ETAP. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de klant. Door het plaatsen van de bestelling wordt de klant geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd. Mededelingen door ETAP betreffende technische eigenschappen e.d. van haar producten zijn geheel vrijblijvend.

2.    PRIJSAANPASSINGEN

De prijzen worden halfjaarlijks herzien telkens in de maanden januari en juli op basis van de evolutie van de afzetprijsindex nace 2740, telkens op basis van de laatst beschikbare gegevens van de voorafgaande zesmaandelijkse periode, met als startdatum de afzetprijsindex van de maand voorafgaand aan de halfjaarlijkse periode, zoals gepubliceerd door Statbel, overeenkomstig de volgende formule: P= Po (0,2 + 0,8 nace2740/nace2740o).

Voor leveringen buiten België gebeurt de prijsaanpassing op basis van de evolutie van de geharmoniseerde consumptieprijs index (HICP) Euro Area – 19 countries, bron Eurostat, index 2015=100, telkens op basis van de laatst beschikbare gegevens van de voorafgaande zesmaandelijkse periode en met als startdatum de HICP van de maand voorafgaand aan de halfjaarlijkse periode.

3.    BELASTINGEN            

De BTW is niet berekend in de prijzen van ETAP en is steeds volledig ten laste van de klant. Alle huidige en toekomstige belastingen, taksen, heffingen, kosten en lasten van welke aard ook (bv. de wettelijke recyclagebijdrage), zijn steeds ten laste van de klant.

4.    LEVERINGSTERMIJNEN

Deze worden slechts ten titel van inlichting opgegeven, ETAP kan derhalve niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertraagde leveringen en voor de eventuele daaruit voortvloeiende kosten.

5.    OPSLAGKOSTEN EN MINIMUM ORDER TOESLAG

5.1   In het geval dat de door de klant gevraagde leverdatum met meer dan 30 dagen vertraagd wordt ten aanzien van de door ETAP bevestigde datum, zal er een opslagkost van 0,04% van toepassing zijn, berekend per kalenderdag vanaf de 31ste dag, berekend op de gerelateerde waarde en gefactureerd op de betrokken levering.

5.2   Voor bestellingen met een waarde lager dan 1.000 euro excl. BTW wordt een minimum order toeslagadministratiekost van 50 euro in rekening gebracht.

6.    LEVERING, VERZENDING EN OVERGANG VAN RISICO

De levering wordt geacht te hebben plaats gehad in de magazijnen van de ETAP fabriek te MALLE, zelfs indien zij Franco moeten worden verzonden. De verzending gebeurt op gevaar en risico van de klant, welke ook de manier of de voorwaarden van verzending zijn. De kosten van het lossen en transporteren van de producten in de magazijnen en op de werven van de klant zijn steeds ten laste van deze laatste. Indien ETAP  is opgetreden om aan de klant een vervoermiddel te bezorgen of om douaneformaliteiten te vereenvoudigen, zal hij hiervoor niet aansprakelijk kunnen gesteld worden; alle kosten die eruit voortvloeien zullen aan kostprijs worden aangerekend. Geleverde producten worden niet teruggenomen. ETAP is gerechtigd de levering op te schorten of te annuleren indien de klant niet voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen ingevolge reeds eerder gedane leveringen.

Klant zal onmiddellijk bij ontvangst al de producten controleren op beschadiging of afwijking in aantal. Indien een eventueel gebruikte schokdetector is beschadigd of geactiveerd dient dit aanzien te worden als een beschadiging, zelfs wanneer aan de producten geen zichtbare schade is. Klant zal in bovenstaande gevallen melding maken op de transportdocumenten, met inachtneming van de geldende instructies van ETAP  en de vervoerder. Alle geleverde producten worden geacht door de klant conform te zijn aanvaard en de klant heeft niet het recht aanvaarding te herroepen, tenzij de klant een klacht neerlegt  binnen 8 dagen na de leveringsdatum. Onverminderd het voorgaande wordt het niet tijdig melden van een beschadiging, of het louter in gebruik nemen van een product door de klant of zijn klant aanzien als aanvaarding van dit Product door de klant.

7.    INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle door ETAP verstrekte tekeningen en technische beschrijvingen op grond waarvan de gehele of gedeeltelijke fabricage mogelijk is, blijven uitsluitend eigendom van ETAP. Zij mogen zonder de schriftelijke toestemming van ETAP niet voor andere doeleinden gebruikt worden of worden gekopieerd, gereproduceerd, overhandigd of meegedeeld aan een derde. Indien de klant tekeningen en technische beschrijvingen ter beschikking stelt van ETAP vrijwaart de klant ETAP tegen mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van inbreuk op auteursrechten en rechten uit octrooien, merken of modellen.

8.    CONFORMITEITSWAARBORG

8.1.    ETAP  waarborgt dat de door haar geleverde producten voldoen aan de werkingsprincipes en technische specificaties zoals die zijn bepaald in de productgegevens, uitgezonderd minieme afwijkingen die geen afbreuk doen aan de geschiktheid, mits:

 • De producten naar behoren werden geïnstalleerd en vakkundig in bedrijf werden gesteld.
 • De producten niet werden gewijzigd of hersteld door derden zonder schriftelijke toestemming van ETAP.
 • De producten worden gebruikt of bediend conform de voorschriften.
 • De producten worden onderhouden en beheerd volgens de wettelijke normen, regels van goed vakmanschap of bij ontstentenis daarvan de bij de producten horende technische documentatie.
 • De non-conformiteit niet het gevolg is van abnormale vervuiling, normale slijtage of overmacht. 

8.2.    De conformiteitswaarborg geldt voor een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van levering. Elke niet-conformiteit die zich voordoet gedurende deze termijn dient op straffe van verval binnen dertig dagen na vaststelling ervan schriftelijk te worden gemeld aan ETAP, met beschrijving van de niet-conformiteit. ETAP wordt eigenaar van de vervangen onderdelen of producten.

8.3.    De conformiteitswaarborg houdt in dat ETAP de non-conformiteit zal herstellen, vervangen of vergoeden naar keuze van ETAP. De waarborg omvat enkel de kosten van de door ETAP geleverde producten of materialen. Overige kosten zoals, maar niet beperkt tot, transportkosten en kosten van montage en demontage zijn ten laste van de klant.

8.4.    Naast de hier beschreven conformiteitswaarborg is ook een bijkomende garantie mogelijk mits is voldaan aan de modaliteiten van deze bijkomende garantie. Voor deze modaliteiten wordt verwezen naar het document “Garantiebeleid van ETAP”, terug te vinden op www.etaplighting.com.

9.    AANSPRAKELIJKHEID

9.1.   ETAP zal buiten hetgeen bepaald is in punt clausule 8 tot geen enkele andere waarborg noch schadevergoeding gehouden zijn en wijst enige andere contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid af, waaronder, maar zonder beperking, schade aan andere dan de betrokken producten, productieverlies, winstderving en enige andere indirecte of gevolgschade.

9.2.   De klant zal ETAP vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit clausule punt 8 en/of punt clausule 9.

10.    KLACHTEN

Eventuele klachten betreffende leveringen of facturen van ETAP moeten binnen de 8 dagen na hun ontvangst schriftelijk medegedeeld worden bij gebreke waarvan de klant geacht wordt het geleverde te hebben aanvaard. Het indienen van een klacht, zelfs binnen de voorgeschreven termijn, ontslaat de klant niet van de verplichting de factuur op de vervaldag te betalen. ETAP is slechts gehouden de door haar als gebrekkig erkende leveringen te herstellen of te vervangen zonder dat ETAP aansprakelijk kan worden gesteld voor om het even welke andere schade hieruit voortspruitend.

11.    EIGENDOMSVOORBEHOUD                

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van punt 6, blijven de producten eigendom van ETAP tot op het ogenblik van de volledige betaling van hun prijs. De klant verbindt er zich toe de producten niet te verkopen of aan derden af te staan zolang zij eigendom van ETAP blijven. Indien het factuurbedrag niet volledig is betaald op de vervaldag, heeft ETAP het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een louter aangetekend schrijven. ETAP firma is in dat geval gerechtigd het geleverde terug te nemen en de klant blijft een vergoeding verschuldigd voor de door ETAP geleden schade, met een minimum van 20% van het factuurbedrag (excl. BTW).

12.    ANNULATIE

Bij annulering van een verkoopovereenkomst mag ETAP voor gemaakte kosten en als winstderving een bedrag van minimaal 20% van het factuurbedrag (excl. BTW) in rekening brengen.

13.    BETALINGEN

Behoudens andersluidende overeenkomst worden de betalingen uitgevoerd binnen 30 dagen na factuurdatum. 
Laattijdige betalingen worden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een jaarlijkse rente die gelijk is aan het rentetarief basisherfinanciering van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. 
In geval de factuur binnen de 8 dagen na vervaldag niet betaald is, zal na ingebrekestelling het nog verschuldigde factuurbedrag verhoogd worden met 15% en dit met een minimum van € 40 als vergoeding voor bijzondere kosten.
ETAP behoudt zich het recht voor om, indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de totale betaling van de prijs blijkt dat het krediet van de klant in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert, om deze garantie te eisen die hij nodig acht voor de goede uitvoering van de verbintenissen, zelfs na de levering van de producten. Hiervoor is geen enkele ingebrekestelling vereist.

14.    BEVRIJDENDE OMSTANDIGHEDEN

Als bevrijdende omstandigheden gelden, indien zij zich voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst en de uitvoering daarvan verhinderen dan wel onredelijk bemoeilijken, alle omstandigheden die zich voordoen buiten de wil van partijen zoals arbeidsconflicten, brand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik, dwingende overheidsmaatregelen, terrorismeaanslagen, cyberaanvallen, epidemieën… De partij die zich op de bovenvermelde omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van ETAP als van de klant.

15.    TOEPASBARE WET

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.

16.    GESCHILLEN

De rechtbank van eerste aanleg en de ondernemingsrechtbank te Antwerpen en de Vrederechter te Zandhoven naargelang hun respectievelijke bevoegdheid zijn alleen bevoegd om kennis te nemen van alle betwistingen omtrent onze leveringen en facturen.

17.    TAAL

Indien er verschil bestaat tussen de verschillende taalversies van de algemene voorwaarden, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN ETAP Lighting International NV

1.    Algemeenheden

1.1.    Onderhavige algemene voorwaarden en hun bijlagen maken integraal deel uit van het aanbod of de overeenkomst, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren.

1.2.    De algemene voorwaarden vormen, samen met de overeenkomst waarin zij worden geïntegreerd, de totaliteit van wat werd overeengekomen tussen partijen.

1.3.    Indien de Klant geen eigenaar is of niet de enige eigenaar is van de goederen die het voorwerp van de overeengekomen dienstverlening uitmaken, zal hij de Dienstverlener daarvan schriftelijk op de hoogte stellen ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Hij zal voorafgaandelijk de toestemming van de eigenaar of eigenaars bekomen hebben voor de te verlenen diensten en hij zal de Dienstverlener vergoeden voor iedere mogelijke eis ten gevolge van het niet-bekomen van deze toestemming. 

1.4.    De Klant zal onmiddellijk de Dienstverlener op de hoogte brengen van iedere verandering in de huurovereenkomst, de eigendom het bezit of de uitbating van de goederen die zich zou voordoen na het in werking treden van de overeenkomst. In geval de huurovereenkomst, de eigendom het bezit of de uitbating van de goederen aan derden zou worden overgedragen, verbindt de Klant zich ertoe de toepassing van deze overeenkomst door hen te doen aanvaarden. De Klant blijft hoe dan ook steeds aansprakelijk tegenover de Dienstverlener.
1.5.    De geldigheid van de aanbiedingen wordt beperkt tot 1 maand te rekenen vanaf de datum van hun verzending. Bestellingen zijn slechts definitief na schriftelijke aanvaarding door de Dienstverlener.

1.6.    De beschrijvingen, vermogens en andere gegevens die voorkomen in catalogi, prospecten,  reclameaankondigingen,  prijslijsten e.d., worden slechts als inlichtingen gegeven. Deze gegevens zijn niet bindend behalve indien de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.

2.    Inhoud van de te presteren diensten

2.1.    De Dienstverlener zal de dienst verlenen op de plaats die werd overeengekomen en, bij gebrek aan uitdrukkelijke overeenkomst ter zake, op de plaats waar de goederen, die het voorwerp uitmaken van de diensten, gelegen zijn of nog in de gebouwen van de Dienstverlener.

2.2.    De Dienstverlener zal de diensten verlenen binnen de voor hem normale werkdagen en –uren.

2.3.    Diensten buiten het bereik van de overeenkomst en op vraag van de Klant geleverd worden afzonderlijk aangerekend volgens het op dat moment geldende tarief van de Dienstverlener.

3.    Prijzen en betalingen

3.1. Het verlenen van de diensten buiten de normale werkdagen en -uren van Dienstverrichter zal aanleiding geven tot een prijsverhoging van 50% voor prestaties buiten de normale werkuren en van 100% voor prestaties op zon- en feestdagen en collectief genomen vakantiedagen.

3.2. De verplaatsingen van en naar de plaats van de dienstverlening zijn niet in de prijs inbegrepen. De prijs hiervoor wordt bepaald aan de hand van de op dat moment bij de Dienstverlener geldende tarieven.

3.3. De BTW en alle huidige en toekomstige belastingen, taksen, heffingen, kosten en lasten van welke aard ook, zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn steeds ten laste van de Klant.

3.4. De prijs zoals bepaald in de overeenkomst wordt 1 keer per jaar aangepast telkens in de maand januari volgens volgende formule: P = P0(a+b(S/S0)) waarbij de factoren bepaald worden als volgt:

 • P = de te betalen vergoeding.
 • P0 = Basisvergoeding zoals bepaald in de overeenkomst.
 • S = De laatst beschikbare gegevens van het rReferte uurloon vermeerderd met de sociale lasten in de metaalverwerkende nijverheid voor de Provincie Antwerpen, erkend door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en bekend gemaakt door Agoria.
 • S0 = idem als S, maar voor de maand januari van het jaar waarin de overeenkomst werd afgesloten
 • a = 0,20 zijnde het vaste deel zoals bepaald door het Wet van 30 maart 1976.
 • b = 0,80 zijnde het variabele deel zoals bepaald door het Wet van 30 maart 1976.

Indien de diensten in het buitenland worden uitgevoerd, gebeurt de aanpassing op basis van de evolutie van de geharmoniseerde consumptieprijs index (HICP) Euro Area – 19 countries, bron Eurostat, index 2015=100, telkens op basis van de laatst beschikbare gegevens van de voorafgaande periode en met als startdatum de HICP van de maand januari van het jaar waarin de overeenkomst werd afgesloten.

3.5.   De betalingen worden gedaan in euro of in de munteenheid die werd overeengekomen, netto en zonder disconto.

3.6.   De facturen van de Dienstverlener zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.

3.7.   Iedere onbetaalde factuur op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 15% en dit met een minimum van 50 euro, als forfaitaire schadevergoeding. Bovendien blijven nalatigheidsinteresten, berekend overeenkomstig clausule 3.8., verschuldigd vanaf de vervaldatum.

3.8.   Laattijdige betalingen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een jaarlijkse rente die gelijk is aan het rentetarief basisherfinanciering van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot op de hogere halve procentpunt.

3.9.   Bij gebreke aan betaling op de vervaldatum behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de werken stop te zetten na 10 dagen, te rekenen vanaf een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven waaraan geen gevolg werd gegeven. De uitoefening van dit recht laat het recht op betaling van de prijs en verschuldigde intresten onveranderd. De Dienstverlener verbindt zich om de werken binnen een redelijke termijn na de betaling te hernemen onder voorbehoud van schadevergoeding door de Klant omwille van de veroorzaakte storingen in de planning van de Dienstverlener.

4.    Financiële garanties

4.1.    De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om, indien na het sluiten van de overeenkomst  blijkt dat het krediet van de Klant in het gedrang komt of wanneer zijn kredietwaardigheid vermindert, om van de Klant garanties te eisen die de Dienstverlener voldoende acht voor een goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering aan deze vraag te voldoen, zal de Dienstverlener het recht geven om de overeenkomst gedeeltelijk of geheel te annuleren. 

4.2.    Indien de voorafgaande paragraaf wordt toegepast, zal de overeenkomst van rechtswege kunnen worden opgezegd en dit door een eenvoudige betekening door aangetekende brief door de Dienstverlener aan de Klant zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. De Dienstverlener heeft het recht om zonder tussenkomst van de rechtbanken, alle stukken, werktuigen en geleverde goederen terug te nemen.

5.    Verbreking door de klant

5.1.    In overeenstemming met artikel 1794 van het Belgische Burgerlijk Wetboek heeft de Klant steeds de mogelijkheid om de overeenkomst te verbreken in ieder stadium van de uitvoering hiervan, mits hij aan de Dienstverlener een schadevergoeding betaalt die minstens gelijk is aan alle uitgaven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, de betaling van het geleverde werk en alles wat hij bij de uitvoering van het werk had kunnen winnen.

6.    Verplichtingen van de Klant

6.1.    De Klant moet de technische documentatie, noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten, leveren, evenals de rapporten van de inspectie van het materiaal die het voorwerp uitmaakt van de dienstverlening. Deze documentatie blijft eigendom van de Klant en kan slechts worden gebruikt door de Dienstverlener of zijn onderaannemers voor de te leveren diensten.

6.2.    De Dienstverlener zal de Klant informeren over de noodzakelijke kenmerken met betrekking tot de temperatuur, de vochtigheid, de windtocht, de water- en elektriciteitsleidingen en andere installatievoorwaarden waaraan de goederen moeten beantwoorden die de Klant toebehoren en die het voorwerp uitmaken van de overeengekomen diensten. De Klant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat aan deze voorwaarden op zijn kosten wordt voldaan en dat zij worden behouden.

6.3.    De Klant zal vrije toegang verlenen tot zijn lokalen voor de Dienstverlener en zijn aangestelde gedurende de openingsuren en gedurende alle bijkomende tussen de Klant en de Dienstverlener overeengekomen tijden.

6.4.    Indien bijzondere veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden bij het betreden van de lokalen waar de goederen zich bevinden, zal de Klant de Dienstverlener daarvan schriftelijk op de hoogte stellen ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Dit omvat ondermeer, maar is niet beperkt tot: Veiligheidsschoeisel en –kleding; VCA- of andere certificaten en attesten voor de medewerkers

6.5.    De Klant zal op zijn kosten alle middelen voorzien welke noodzakelijk zijn voor het veilig bereiken van de goederen. Dit omvat ondermeer, maar is niet beperkt tot: Ladders; Hoogtewerkers; Veiligheidsharnassen

6.6.    Indien de Dienstverlener begeleiding door een medewerker van de Klant noodzakelijk acht voor de uitvoering van (een onderdeel van) de Diensten, dient de Klant dit op eigen kosten te voorzien

6.7.    De Klant moet de werkzaamheden aan de installaties uitvoeren die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de installaties.

6.8.    Indien de Klant niet voldoet aan één van de in de clausules 6.1 t/m 6.7. opgesomde verplichtingen zal de Klant alle daarmee verband houdende kosten voor de Dienstverlener vergoeden aan de op dat ogenblik geldende tarieven (bijvoorbeeld kosten van een nutteloze verplaatsing/tussenkomst). Bovendien is in onderhavige situatie de Dienstverlener niet gehouden tot het leveren van diensten.

7.    Uitvoeringstermijnen

7.1.    De uitvoeringstermijnen zijn slechts gegeven als aanwijzing en een eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.

7.2.    Indien een geleverde dienst betrekking heeft op een goed, wordt de dienst beschouwd als afgewerkt vanaf het ogenblik dat deze gereed is om te worden gebruikt door de Klant of om te testen te ondergaan indien deze werden voorzien in de overeenkomst.

7.3.    Als clausule 7.2. geen toepassing kan vinden, wordt de geleverde dienst beschouwd als afgewerkt vanaf het moment dat aan vooraf bepaalde eisen met betrekking tot de levering is voldaan.

8.    Onderaannemers

8.1    De Dienstverlener zal de uitvoering van de Diensten of van een onderdeel van de Diensten te allen tijde kunnen opdragen aan een onderaannemer.

9.    Inontvangstname

9.1.    De Dienstverlener zal de Klant de afwerking van de diensten mededelen. Vanaf deze mededeling zal de Klant overgaan tot het nazicht van het werk en tot alle testen die eventueel worden voorzien in de overeenkomst, waarna, indien hij van mening is dat het werk goed werd uitgevoerd, hij het in ontvangst neemt. De inontvangstname geldt  als aanvaarding van de diensten.

9.2.    Bij langdurige overeenkomsten, uitgebreide werkzaamheden of zich herhalende diensten, kan de Dienstverlener overgaan tot het ter inontvangsname aanbieden van de gepresteerde delen van de overeengekomen dienstverlening. Indien hierbij wordt overgegaan tot inontvangstname van dit deel, al dan niet volgens clausule 9.4. dan wordt dit deel van de geleverde diensten als afgewerkt beschouwd en vangt hiervoor de garantietermijn aan. Bovendien kan de Dienstverlener in dit geval overgaan tot facturatie van dit deel van de geleverde diensten.

9.3.    De Klant kan de inontvangstname niet weigeren voor kleinere gebreken die de werking van het materiaal niet beïnvloeden.

9.4.    Indien de inontvangstname wordt uitgesteld zonder dat er fout is van de kant van de Dienstverlener, wordt de inontvangstname beschouwd als gedaan twee weken na de bekendmaking door de Dienstverlener van de afwerking van het werk.

9.5.    Indien de Klant de geleverde dienst niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat deze ter beschikking wordt gesteld door de Dienstverlener, is hij nochtans gehouden om de normale vervaldatum in acht te nemen van betalingen gebonden aan de levering.

10.    Overdracht van risico

10.1.    Het risico wordt overgedragen door de Dienstverlener aan de Klant op het ogenblik van de werkelijke of vermoede inontvangstname in toepassing van clausule 9.4. De Klant zal een voldoende verzekering afsluiten tegen alle risico's (brand, diefstal) en hij zal erover waken dat er voldoende bescherming wordt voorzien van het materiaal.

11.    Eigendomsvoorbehoud

11.1.    Tot aan de volledige betaling van alle sommen die verschuldigd zijn uit hoofde van de overeenkomst, zal de Dienstverlener, in de mate dat dit mogelijk is volgens de wetgeving van het land waar dit materieel zich bevindt, eigenaar blijven van alle bijbehoren, losse stukken of vervangstukken die werden gebruikt naar aanleiding van of voor de uitoefening van de betrokken dienst.

11.2.    De Dienstverlener zal eveneens in dezelfde voorwaarden een retentierecht hebben op alle goederen en materialen die hij naar aanleiding van de uitoefening van de betrokken dienstprestatie onder zich heeft.

11.3.    De Dienstverlener wordt automatisch eigenaar van alle onderdelen welke hij in het kader van de overeenkomst vervangen heeft.

12.    Aansprakelijkheid

12.1.    De aansprakelijkheid van Dienstverlener voor materiële schade en lichamelijke schade veroorzaakt door zijn fout of nalatigheid in de uitvoering van deze overeenkomst is beperkt tot de meest recente jaarlijkse prijs van de dienstverlening  betaald door de Klant.

12.2.    De Dienstverlener zal bijgevolg geenszins aansprakelijk zijn tegenover de Klant, hetzij contractueel, hetzij niet-contractueel,  voor  gelijk welke andere schade zoals indirecte schade, winst- of  inkomstenverliezen, gevolgschade, productieverliezen  of voor enige eis die zou worden ingediend door een derde tegen de Klant.

13.    Geheimhoudingsverplichting

13.1.    De Dienstverlener verbindt zich ertoe om geen enkele informatie met betrekking tot de productiemethodes, de organisatie, het werk en andere informatie die hij zou hebben bekomen van de Klant in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, te verspreiden. Hij verbindt zich ertoe om aan zijn aangestelden eenzelfde geheimhoudingsverplichting op te leggen.

13.2.    De Klant verbindt zich ertoe om geen enkele informatie met betrekking tot de gebruikte technieken, de werkmethoden, de know-how, enz. die hij van de Dienstverlener rechtstreeks of door de uitvoering van deze overeenkomst zou hebben bekomen, bekend te maken. Hij verbindt zich ertoe om voor de uitvoering van deze overeenkomst slechts personen aan te stellen die hiervoor absoluut noodzakelijk zijn en om hen eenzelfde geheimhoudingsverplichting op te leggen.

13.3.    Deze geheimhoudingsverplichting van de Dienstverlener en de Klant blijft onveranderd verder bestaan, zelfs na het einde van de overeenkomst.

14.    Bevrijdende omstandigheden (overmacht)

14.1.    Als bevrijdende omstandigheden gelden de gebeurtenissen die zich voordoen na het totstandkomen van de overeenkomst en die de uitvoering ervan verhinderen dan wel onredelijk bemoeilijken zoals arbeidsconflicten, brand, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in energieverbruik, dwingende overheidsmaatregelen, terrorismeaanslagen, cyberaanvallen, epidemieën, indien deze omstandigheden zich voordoen buiten de wil van partijen. Deze opsomming is niet beperkend en wordt enkel gegeven als voorbeeld.

14.2.     Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van Klant als van Dienstverlener

14.3.    De partij die zich op een bevrijdende omstandigheid beroept, moet de andere partij van het intreden, alsook van het aflopen daarvan, onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

14.4.    Indien een van deze omstandigheden zich voordoet, zullen de uitvoeringstermijnen worden verlengd met een duur gelijk aan die van het voortduren van deze omstandigheden.

14.5.    Indien, als gevolg van een van deze bevrijdende omstandigheden, de uitvoering van de overeenkomst binnen een redelijke termijn onmogelijk wordt, heeft ieder der partijen het recht het contract te verbreken door schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. In een dergelijk geval zal de Dienstverlener recht hebben op betaling van de diensten die hij werkelijk presteerde.

15.    Uitsluitingen en beperkingen

15.1.    Is uitgesloten van de te leveren diensten: het herstellen van de rechtstreekse en onrechtstreekse schade ten gevolge van 

 • Blikseminslag, brand
 • Overstroming
 • Oorlogen, verstoringen van de openbare orde
 • Vochtigheid
 • Statische elektriciteit
 • Nalatigheid van de Klant of diens aangestelde
 • Gebruik in een stoffige atmosfeer of onaangepaste omgeving zoals ondermeer te hoge temperatuur, te hoge vochtigheidsgraad, enz.
 • Overspanning of uitvallen van het net
 • Beschadiging van de goederen door transport na ingebruikstelling
 • Wijziging, tussenkomst of herstelling aan de goederen, inclusief software, uitgevoerd door andere personen dan de Dienstverlener
 • Het gebruik van software of interfaces, die niet door de Dienstverlener geleverd werden, op de goederen
 • Abnormaal of foutief gebruik van de goederen
 • Normale slijtage

15.2.    Is eveneens uitgesloten het leveren van diensten  indien de Klant zijn verplichtingen zoals opgesomd in clausule 6 niet nakomt        

16.    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

16.1.    De overeenkomst en de geschillen die hieruit voortvloeien, zijn onderworpen aan het recht dat van kracht is op de plaats van de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener.

16.2.    Voor ieder geschil dat zou voortkomen uit deze overeenkomst, zijn enkel de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener bevoegd.

Laatste update: 06/02/2022