1. Algemeen

Dit garantiebeleid beschrijft de modaliteiten van de door ETAP Lighting International NV (hierna ETAP) gegeven garantie voor gebreken die, mits voldaan aan de hieronder beschreven voorwaarden, geldig is naast de conformiteitswaarborg zoals die is opgenomen in onze Algemene Voorwaarden.

In het kader van ons garantiebeleid betekent een ‘gebrek’ of ‘gebrekkig product’ dat een product een materiaal of constructiefout vertoont die als gevolg heeft dat het product als geheel niet langer voldoet aan de door ETAP aangeleverde technische specificaties.

Het garantiebeleid van ETAP geldt voor alle ETAP-producten en -systemen die na 01-07-2021 werden geleverd. De garantietermijn gaat in op de dag van levering.

2. Productfamilies en garantietermijnen

 

Armaturen voor algemene verlichting 5 jaar
Armaturen voor noodverlichting 5 jaar
In algemene verlichting geïntegreerde noodverlichtingsmodules 5 jaar
Batterijen van autonome noodverlichtingsarmaturen 5 jaar
Batterijen van in algemene verlichting geïntegreerde noodverlichtingsmodules 2 jaar
Lichtregelsystemen 1 jaar
Systemen voor noodverlichtingsbeheer (ESM) 1 jaar
Centrale batterijsystemen (EBS), inclusief batterijen 1 jaar

3. Verlengde garantietermijnen in het kader van onderhoudscontracten voor nieuwe systemen

Lichtregelsystemen (Excellum), systemen voor noodverlichtingsbeheer (ESM) en centrale batterijsystemen (EBS, exclusief batterijen) genieten van een verlengde garantieperiode indien voor betreffende systemen een onderhoudscontract wordt afgesloten bij indienstname van de systemen. De garantieverlenging houdt in dat de standaard garantietermijn voor systemen kan uitgebreid worden tot maximaal 5 jaar. Specifieke voorwaarden zijn opgenomen in de desbetreffende onderhoudscontracten.

 

4. Garantievoorwaarden

De ETAP-garantie geldt uitsluitend indien volgende voorwaarden aantoonbaar zijn;

 • De producten werden vakkundig geïnstalleerd en in bedrijf gesteld,
 • De producten werden niet gewijzigd of hersteld door derden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van ETAP,
 • De producten worden gebruikt, bediend, onderhouden en beheerd volgens de wettelijke normen, de regels van goed vakmanschap en conform de bijhorende technische documentatie en installatie richtlijn van de producten,
 • Het gebrek niet het gevolg is van abnormale vervuiling, normale slijtage of overmacht
Verlengde garantietermijnen in het kader van onderhoudscontracten voor nieuwe systemen

De ETAP-garantie heeft enkel betrekking op gebreken die door aantoonbare materiaal-, constructie-, of productiefouten zijn veroorzaakt en daarbij het gemiddelde nominale uitvalspercentage overschrijden. Voor elektronische onderdelen en componenten bedraagt het gemiddelde nominale uitvalspercentage 0,2% per 1.000 bedrijfsuren.

Kleurverschuivingen van individuele led’s of led-modules, zo ook afwijkingen in lichtopbrengst tussen individuele led’s of led-modules zijn uitgesloten van garantie. In de product- en gebruiksspecificaties (informatiebladen, productbrochures en dergelijke) zijn alle relevante technische gegevens vermeld. Indien niet specifiek anders vermeld in de hiervoor vernoemde informatiebronnen zijn de lichtstroom en het vermogen bij nieuwe led-modules onderhevig aan een tolerantie van +/- 10%.

Bij nalevering van armaturen kan het op grond van de technische vooruitgang, en/of door de gebruiksafhankelijke verandering van de lichtstroom en van de lichtkleur van producten, tot afwijkingen in de lichteigenschappen ten opzichte van de oorspronkelijke producten komen. Indien zich dergelijke afwijkingen voordoen worden deze niet aanzien als een defect of non-conformiteit.

5. Garantie inroepen

Alle gebreken waarvoor garantie wordt gevraagd dienen binnen 30 dagen na vaststelling ervan aan ETAP te worden gemeld, met minstens de volgende informatie;

 • Identificatie en hoeveelheid van de gebrekkige producten,
 • Productiedatum en installatiedatum,
 • Gedetailleerde beschrijving van het probleem, bij voorkeur met foto- of filmmateriaal,
 • De toepassing, het aantal gebruiksuren en de schakelcycli.

Als er tijdens de garantietermijn een gebrek aan ETAP wordt gemeld, kan ETAP vragen om de betrokken materialen op te sturen of om een controle uit te voeren. Indien ETAP het vermeende gebrek wil controleren, krijgt een vertegenwoordiger van ETAP tijdens de kantooruren recht van toegang tot het gebrekkige product of de omgeving waar het product zich bevindt.

Gebrekkige materialen dienen naar ETAP te worden teruggestuurd en worden na vervanging eigendom van ETAP. Verpakkings- en verzendingskosten (heen en terug) blijven ten laste van de klant.

ETAP kan de klant de redelijke kosten in rekening brengen die door haar zijn gemaakt in het kader van een beweerd gebrek of geretourneerd product dat geen gebrek blijkt te hebben, met inbegrip van redelijke kosten voor transport, foutanalyse en handling.

6. Verlening van garantie

Indien ETAP vaststelt dat het gemelde gebrek aan de hier gestelde garantievoorwaarden voldoet, kan ETAP naar eigen keuze;

 • Het gebrekkige product of onderdeel herstellen,
 • Het gebrekkige product of onderdeel vervangen door een product van hetzelfde type,
 • Het gebrekkige product of onderdeel vervangen door een product of onderdeel dat qua ontwerp en functionaliteit vergelijkbaar is met het gebrekkige product of onderdeel ingeval dit niet meer wordt geproduceerd of niet langer beschikbaar is,
 • De koopprijs van het gebrekkige product of onderdeel terugbetalen ingeval het product of onderdeel niet meer geproduceerd wordt of niet langer beschikbaar is en ETAP niet in de mogelijkheid is om een vergelijkbaar product of onderdeel te leveren.

Alle vervangende producten of onderdelen kunnen nieuwe of hergebruikte producten of onderdelen zijn of bevatten, die ten aanzien van nieuwe producten of onderdelen qua functionaliteit en betrouwbaarheid gelijkwaardig zijn.

Herstelling of vervanging geeft geen aanleiding tot een nieuwe garantietermijn. De garantie op de herstelde of vervangende producten of onderdelen vervalt bij het einde van de oorspronkelijke garantietermijn.

7. Uitsluitingen

De garantie vervalt indien de productiedatum of serienummer op het product is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

Volgende zaken zijn uitgesloten van garantie:

 • Bijkomende kosten die ontstaan in verband met het verhelpen van gebreken zoals, maar niet beperkt tot, de kosten van installatie, ontmanteling, transport, afvalverwerking, kilometervergoeding, reistijdvergoeding en toegang tot de defecte producten (stellingen, liften, enzovoort).
 • Alle schade aan andere materialen dan de door ETAP geleverde producten, of alle verliezen die te maken hebben met de beroepsactiviteit van de klant of de personen waarvoor hij aansprakelijk is.
 • Buiten garantie vallen in elk geval de gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van;
  • Externe invloeden,
  • Transportschade,
  • Bovengemiddeld aantal netspanningsuitvallen, -variaties en -pieken
  • Installatie van een niet bij het product horende batterij, component of vervangdeel.
  • Herhaaldelijk aantal keer aan- en uitschakelen van het product
De garantie vervalt indien de productiedatum of serienummer op het product is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

8. Optionele garantieverlenging

ETAP biedt de mogelijkheid om bij aankoop van een product een bijkomende garantieverlenging aan te kopen, die in werking treedt na afloop van de in dit document beschreven garantietermijn.

Dit garantiebeleid werd opgesteld in verschillende talen. Mochten er aan de vertaling toe te wijzen interpretatieverschillen zijn ontstaan dan zal de Nederlandse tekst voorrang krijgen.

Download als pdf

Versie 1.4 van 07/09/2023