Het duurzaamheidsbeleid van ETAP komt tot uiting in onze globale manier van zakendoen, onze houding tegenover de maatschappij en onze stakeholders, en in ons veiligheidsbeleid, kwaliteitsbeleid en milieubeleid.

Omdat dit cruciaal is in alles wat we doen, ligt duurzaamheid verankerd in onze 'Purpose': het doel waar wij voor staan. Dit doel willen we ook uitstralen naar onze klanten, door middel van een merkbelofte die vervat zit in ons logo en onze tagline.

In het ‘ETAP Credo’ beschrijven we hoe wij ons ‘Doel’ vorm zullen geven.

ETAP's Merkbelofte

ETAP-armaturen munten uit door een hoog rendement, een lange levensduur en een uitstekende behoudfactor.

‘Tomorrow’s light’ betekent dat wij innovatieve verlichting aanbieden. Wij brengen de toekomst binnen handbereik, maar met een zo licht mogelijke CO2-voetafdruk. Zo weegt het licht van morgen niet op de toekomst van onze planeet. ‘Morgen’ zal dus licht(er) zijn. Dit vraagt om een circulaire benadering van verlichting, die wij symboliseren met de gele cirkel.

 

ETAP's Credo

ETAP is trendsetter in de omschakeling naar volledige circulariteit in de verlichtingsindustrie

Wij zijn ETAP

Als ONDERNEMERS zoeken wij steeds naar mogelijkheden om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen met innovatieve, circulaire oplossingen op maat die een aangename en veilige werkomgeving creëren. Wij willen dat de maatschappij in haar geheel voordeel haalt uit ons engagement om onze koolstofvoetafdruk te verlagen en maximaal gebruik te maken van hernieuwbare energie en herbruikbare grondstoffen.

Als een geëngageerd TEAM inspireren en motiveren wij elkaar om de klant en de planeet altijd op de eerste plaats te zetten. Samen verbeteren en verfijnen wij continu ons Circular Light as a Service-aanbod om onze klanten gemoedsrust te bieden en het gebruik van circulaire verlichtingsoplossingen te versnellen.

Wij zijn AGILE, snel, efficiënt en flexibel in onze reactie op specifieke wensen van onze klanten. Wij stellen alles in het werk om oplossingen te bieden voor de renovatiemarkt, omdat wij vol overtuigd zijn van het maatschappelijke belang hiervan om koolstofneutraliteit te bereiken.

Wij streven naar langdurige PARTNERSHIPS. Wij ontwikkelen en onderhouden een sterk netwerk van hooggekwalificeerde partners die zich bewust zijn van het belang en de waarde van onze klanten, de maatschappij en de planeet.

De maatschappij & onze stakeholders

Wij streven hierbij naar de creatie van lokale werkgelegenheid om zo de economische groei in de regio te stimuleren

 

Onze bedrijfsactiviteit is ingebed in de lokale gemeenschap. Wij streven ernaar lokale werkgelegenheid te creëren om zo de regionale economische groei te stimuleren. Voor onze internationale verkoopactiviteiten doen wij hoofdzakelijk een beroep op lokale medewerkers om de band met de lokale gemeenschap te garanderen.

Onze werknemers vormen de belangrijkste troef van de onderneming om onze missie ten aanzien van de klant waar te maken. Wij beschouwen onze werknemers als ambassadeurs van de onderneming en bieden functies aan die volledig aansluiten bij hun ambitie, vaardigheden en competenties. Wij zien een bedrijfscultuur van open feedback met een naar buiten gerichte blik als essentieel om onze prestatie- en ontwikkelingsdoelen te bereiken, waarbij de inzet en betrokkenheid van de werknemers de ambities van de onderneming ondersteunen.

ETAP verbindt zich ertoe de geldende nationale wetgeving volledig na te leven. Uiteraard onderschrijven wij volledig de internationale arbeidsnorm van de Verenigde Naties, de nationale wettelijke bepalingen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden en de vereisten die zijn vastgelegd in de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten binnen onze sector.

Wij wensen dat medewerkers op alle niveaus in onze organisatie op een respectvolle manier met elkaar omgaan

We selecteren onze werknemers op basis van hoe goed hun competenties aansluiten bij de functievereisten en hun potentieel om mee te evolueren met de noden van ETAP. Wij geven onze werknemers bij het begin van hun tewerkstelling de nodige opleiding en bieden hen kansen voor permanente ontwikkeling.

Wij willen dat onze medewerkers, op alle niveaus van onze organisatie, elkaar respectvol behandelen. Per slot van rekening vinden wij dat diversiteit en inclusie een meerwaarde zijn voor het bedrijf. We tolereren geen discriminatie op basis van geslacht, geaardheid, religie of ras. De onderneming stelt bemiddelaars ter beschikking die kunnen worden aangesproken als werknemers zich gediscrimineerd of gepest voelen.

Wij selecteren leveranciers op basis van objectieve criteria zoals impact op het milieu en CO2 voetafdruk, kwaliteit, prijs, technologie

Wij selecteren leveranciers op basis van objectieve criteria zoals milieu-impact en CO2-voetafdruk, kwaliteit, prijs en technologie. Wij eisen van onze leveranciers dat ze voldoen aan de internationale normen met betrekking tot kinderarbeid en dwangarbeid. Voor zover dit binnen onze bevoegdheid valt, doen wij suggesties en vragen wij input van onze leveranciers om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Wij geven kleinschalige en lokale leveranciers een eerlijke kans.

Wij werken eerlijk en integer in alle aspecten van onze bedrijfsactiviteit. ETAP voert een streng anti-corruptiebeleid. De financiële dienst screent alle uitgaven en is verplicht elk vermoeden van fraude te melden aan de Raad van Bestuur. ETAP past het 'vier ogen'-principe toe. Dit betekent dat alle uitgaven en verbintenissen door een tweede persoon moeten worden goedgekeurd.

Wij zijn actief in verenigingen binnen de verlichtingsindustrie en werken mee aan het opstellen van het sectorbeleid, in samenwerking met andere leden. ETAP financiert echter geen politieke partijen of politici.

Via de Stichting Gillès schenken wij een deel van onze winst aan projecten die lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden helpen in hun ontwikkeling.

Ons veiligheidsbeleid

Wij hebben aandacht voor arbeidsveiligheid, gezonde en aangename werkomstandigheden, het leefmilieu en voor psychische en fysische problemen

 

Wij hanteren in de hele onderneming een preventief veiligheidsbeleid.

Wij voldoen aan de Europese richtlijnen en de nationale of regionale wettelijke verplichtingen. Wij zien dit als een minimumvereiste, maar wij willen beter doen.

Daarnaast besteden wij aandacht aan veiligheid op het werk, gezonde en aangename werkomstandigheden, het milieu en psychische en lichamelijke problemen.

Een lid van het Performance Team zet dit beleid actief en dynamisch om in een 'globaal preventieplan ter bevordering van het welzijn op het werk', met het oog op permanente verbetering. Dit plan legt concrete doelstellingen vast voor een periode van 5 jaar, over:

 • het voorkomen van ongevallen, lichamelijke letsels of materiële schade.
 • het voorkomen van wanorde, onhygiënische omstandigheden of mogelijke oorzaken van milieuvervuiling.
 • preventieve maatregelen bij gevaarlijke situaties of risico's tijdens de uitvoering van het werk.
 • het naleven en opvolgen van de veiligheidsvoorschriften ter plaatse bij klanten en leveranciers.
 • correct aanwerven, opleiden en begeleiden van eigen medewerkers en externe partijen.
 • het bevorderen van een aangename werkomgeving voor iedereen.

Het plan wordt opgevolgd door het comité voor preventie en bescherming op het werk en door de preventieadviseur. Ook de gegevens over zorgverlening, arbeidsongevallen en arbeidsverzuim worden maandelijks opgevolgd.

Kwaliteit

Door een consequent kwaliteitsbeleid werken wij aan de uitvoering van de opdracht die is vastgelegd in onze Purpose. Kwaliteit is voor elke afdeling en elke medewerker van ETAP een topprioriteit

Kwaliteit betekent voor ons:

 • dat we de klant blij willen maken met nieuwe producten en diensten, dat we ervoor willen zorgen dat deze altijd aan de eisen en verwachtingen van de klant voldoen of ze overtreffen, en dat we onze beloften aan onze klanten nakomen.
 • dat we onze werkmethoden en -resultaten garanderen en de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem handhaven.
 • dat we onze methoden en resultaten voortdurend verbeteren.

Door een consequent kwaliteitsbeleid te voeren, werken wij aan de uitvoering van de opdracht die is vastgelegd in 'ons Doel'. Kwaliteit is een topprioriteit voor elke afdeling en elke medewerker van ETAP.

Onze producten voldoen aan alle wettelijke voorschriften. Wij controleren deze conformiteit voor al onze producten, waarvan de meeste onder toezicht staan van een erkend organisme.

Ons eigen kwaliteitssysteem is gebaseerd op de internationale normen ISO 9001 en ISO 17025. De concrete uitwerking van dit systeem vindt zijn neerslag in ons Kwaliteitshandboek. Hierin wordt beschreven hoe wij onze activiteiten eerst en vooral kunnen beheersen en vervolgens betrouwbaar kunnen verbeteren.

Onze processen zijn geïntegreerd in een Business Process Framework, dat gebaseerd is op het APQC-model, waarin we de belangrijkste processen 'end2end' beschrijven. Bij het beschrijven van onze processen streven we naar maximale flexibiliteit in de processen. Dit betekent dat we ook de mogelijkheid willen bieden om af te wijken van het standaardproces. Wij bewaken onze processen door kritische prestatie-indicatoren (KPI) te meten en te registreren.

Om onze processen te controleren en te verbeteren, vertrouwen wij op de competenties van onze werknemers om problemen op te lossen. Daarom organiseren wij de bijbehorende activiteiten zo dicht mogelijk bij de uitvoering van de processen.

Milieu

ETAP is lid van ‘The Shift’. Wij hebben ons dan ook ingeschreven in het SBTi (Science based targets intiative)

ETAP is lid van 'The Shift'. Wij zijn dus ook aangesloten bij het SBTi (Science based targets initiative). Dit is een gezamenlijk initiatief van CDP (Carbon Disclosure Project), UNGC (UN Global Compact), WRI (World Resource Institute) en WWF (World Wildlife Fund). Het heeft als doel de klimaatambities van bedrijven te verhogen. Bedrijven worden daarom aangespoord om voor zichzelf doelen voorop te stellen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Deze doelen moeten leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot die volgens de wetenschap nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5 tot 2 °C.

ETAP heeft zich geëngageerd om onze CO2 voetafdruk met 55% te reduceren tegen 2025

Bij ETAP zetten we ons in om het milieu te beschermen, milieuvervuiling te voorkomen en andere specifieke verplichtingen na te komen die relevant zijn voor onze organisatie. Daarnaast willen we meer doen dat wat minimaal geëist wordt. Daarom hebben wij ons ertoe verbonden onze koolstofvoetafdruk tegen 2025 met 55% te verkleinen.

Op die manier willen wij:

 • verantwoord omgaan met grondstoffen, energie en water.
 • onze eigen afvalstromen beheersen met het oog op maximaal hergebruik.
 • actief meewerken aan het opzetten van systemen voor het recycleren van producten die einde levensduur zijn.

producten ontwikkelen die comfortabele verlichting combineren met een maximale levensduur om zo nodeloos gebruik van grondstoffen te vermijden

Maar via onze producten streven wij er ook naar onze klanten in staat te stellen de CO2-voetafdruk van hun verlichtingsinstallatie met minimaal 55% te reduceren. Daarom ontwikkelen wij hoogrendementsverlichting om het energieverbruik tot een minimum te beperken.

Maar we ontwerpen onze producten ook volgens onze circulaire filosofie, en streven ernaar ze eindeloos, moeiteloos en afvalloos te maken.

 • Eindeloze producten die aangename verlichting combineren met een maximale levensduur om onnodig gebruik van grondstoffen te vermijden.
 • Moeiteloze producten, zodat ze gemakkelijk zijn in onderhoud en aan het eind van hun levensduur kunnen worden 'gerenoveerd'.
 • Afvalloos door bij de productie zoveel mogelijk het gebruik van nieuwe grondstoffen te vermijden en gebruik te maken van gerecycleerde grondstoffen

 

Elk lid van het ETAP Performance Team heeft de verantwoordelijkheid om dit duurzaamheidsbeleid om te zetten in de praktijk. ETAP verwacht dat elke medewerker hierin zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt. Ons duurzaamheidsbeleid wordt voorbereid en opgevolgd door de Sustainability Policy Board.

Het duurzaamheidsbeleid wordt door het voltallige Performance Team ondertekend om hun persoonlijke engagement uit te spreken.

Zo maken wij uw verlichting duurzamer

* verplicht veld
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.