Het duurzaamheidsbeleid van ETAP reflecteert zich in onze globale manier van bedrijfsvoeren, onze houding t.o.v. de maatschappij en onze stakeholders, ons veiligheidsbeleid, kwaliteitsbeleid en milieubeleid.

Omdat dit zo centraal staat in alles wat wij doen, is duurzaamheid verankerd in onze “Purpose”: ons doel waar wij voor staan. Een Purpose die wij ook naar onze klanten willen hardmaken op basis van onze merkbelofte die vervat zit in ons Logo en tagline.

In het ‘ETAP-credo’, omschrijven wij hoe wij aan onze ‘Purpose’ vorm zullen geven.

ETAP's Merkbelofte

Onze beloftes aan de klant

ETAP-armaturen munten uit door een hoog rendement, een lange levensduur en een uitstekende behoudfactor.

‘Tomorrow’s light’ betekent dat wij innovatieve verlichting brengen. Wij brengen de toekomst binnen handbereik. Maar wij doen dit op een manier dat wij een zo licht als mogelijke CO2 voetafdruk nalaten. Zodat het licht van morgen niet op de toekomst van de planeet zal wegen. ‘Morgen’ zal dus licht(er) zijn. Het licht van morgen is eindeloos, moeiteloos en afvalloos. Dit vraagt om een circulaire aanpak van verlichting, die wij symboliseren met de gele cirkel.

 

ETAP's Credo

ETAP is trendsetter in de omschakeling naar volledige circulariteit in de verlichtingsindustrie

Wij zijn ETAP

Als ENTREPRENEURS zoeken wij steeds naar mogelijkheden om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen met innovatieve, circulaire oplossingen op maat die een comfortabele en veilige werkomgeving creëren. Wij willen dat de maatschappij in haar geheel voordeel heeft van ons engagement om onze ecologische voetafdruk te verlagen en maximaal gebruik te maken van hernieuwbare energie en herbruikbare grondstoffen.

Als een geëngageerd TEAM inspireren en motiveren wij elkaar om gezamenlijk oplossingen uit te werken met een maximale waarde voor de klant en de planeet. Samen verbeteren en verfijnen we continu ons Light as a Service-aanbod om onze klanten gemoedsrust te bieden en de toepassing van circulaire verlichtingsoplossingen te versnellen.

We zijn AGILE, we zijn snel, efficiënt en flexibel in de reactie op specifieke verzoeken van onze klanten. We leveren maximale inspanningen om oplossingen te bieden voor de renovatiemarkt, volledig overtuigd van diens maatschappelijke relevantie om CO2-neutraliteit te bereiken.

Wij zijn toegewijd om langdurige PARTNERSHIPS te smeden. Wij ontwikkelen en onderhouden een sterk netwerk van hooggekwalificeerde partners die ons toelaten om te leveren wat onze klanten vragen en wat belangrijk en waardevol is voor onze maatschappij en de planeet.

De maatschappij en onze stakeholders

Wij streven hierbij naar de creatie van lokale werkgelegenheid om zo de economische groei in de regio te stimuleren

 

Onze activiteit is ingebed in de lokale samenleving. Wij streven hierbij naar de creatie van lokale werkgelegenheid om zo de economische groei in de regio te stimuleren. Voor onze internationale verkoopactiviteiten doen wij hoofdzakelijk een beroep op lokale werknemers om de band met de lokale gemeenschap te garanderen.

Op het vlak van arbeidsomstandigheden onderschrijven wij volledig alle wettelijke bepalingen. Eerst en vooral m.b.t. de wetgeving in de landen waar ETAP actief is en de internationale arbeidsstandaard van de Verenigde Naties. Ten tweede m.b.t. permanente bijscholing, waarvoor de vereisten vastgelegd zijn in collectieve overeenkomsten binnen de industrie.

Wij wensen dat medewerkers op alle niveaus in onze organisatie op een respectvolle manier met elkaar omgaan

Wij selecteren onze medewerkers op basis van hoe nauw hun competenties aansluiten bij wat voor de functie noodzakelijk is en hun potentieel om mee te evolueren met de noden van ETAP. Wij voorzien voor onze medewerkers een basisopleiding bij de aanvang van de tewerkstelling en bieden mogelijkheden tot permanente ontwikkeling. Wij wensen dat medewerkers op alle niveaus in onze organisatie op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Wij vinden diversiteit en inclusie immers een meerwaarde voor het bedrijf. Wij tolereren dan ook geen discriminatie op basis van o.a. geslacht, geaardheid, religie of ras. De Human Resources afdeling voorziet bemiddelaars die aangesproken kunnen worden als werknemers zich gediscrimineerd voelen of gepest worden. Op die manier willen wij alle talenten ontwikkelen. Wij stimuleren bij onze medewerkers een externe mindset en geven feedback zowel op vlak van wat de medewerker bijdraagt als hoe die de waarden van het bedrijf uitdraagt.

Wij selecteren leveranciers op basis van objectieve criteria zoals impact op het milieu en CO2 voetafdruk, kwaliteit, prijs, technologie

Wij selecteren leveranciers op basis van objectieve criteria zoals impact op het milieu en CO2 voetafdruk, kwaliteit, prijs, technologie. Wij eisen van onze leveranciers dat ze aan de internationale standaarden beantwoorden, in het bijzonder m.b.t. kinderarbeid en dwangarbeid. Voor zover het in onze competentie ligt doen wij suggesties en vragen wij input aan onze leveranciers om verbeteringen aan te brengen aan hun duurzaamheids-prestatie. Wij geven kleinschalige en lokale leveranciers een eerlijke kans.

Wij werken in alle bedrijfsaspecten eerlijk en integer. ETAP voert een strikt anti-corruptiebeleid. De financiële dienst screent alle uitgaven en is verplicht om elke verdenking van fraude te melden aan de Raad van Bestuur. ETAP past het 'vier ogen'-principe toe. Dit betekent dat alle uitgaven en engagementen goedgekeurd moeten worden door een tweede persoon.

Wij zijn actief betrokken bij verenigingen binnen de verlichtingsindustrie en dragen bij tot uitstippeling van het sectorbeleid in samenwerking met andere leden. ETAP financiert echter geen politieke partijen of politici.

Via de stichting Gillès staan wij een deel van onze winst af aan projecten die lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Ons veiligheidsbeleid

Wij hebben aandacht voor arbeidsveiligheid, gezonde en aangename werkomstandigheden, het leefmilieu en voor psychische en fysische problemen

 

Wij voeren een preventief veiligheidsbeleid doorheen het hele bedrijf.

Wij voldoen aan de Europese richtlijnen en aan de nationale of regionale wettelijke verplichtingen. Wij beschouwen dit als een minimum vereiste, wij willen beter doen.

Daarbij hebben wij aandacht voor arbeidsveiligheid, gezonde en aangename werkomstandigheden, het leefmilieu en voor psychische en fysische problemen.

Een lid van het Performance Team vertaalt deze politiek op een actieve en dynamische wijze in een ‘globaal preventieplan ter bevordering van het welzijn op het werk’ in een streven naar continue verbetering. Dit plan definieert concrete doelstellingen over een periode van 5 jaar over o.a.:

 • Het voorkomen van ongevallen, lichamelijke letsels of materiële schade.
 • Het voorkomen van wanorde, onhygiënische omstandigheden of mogelijke oorzaken van milieuvervuiling.
 • Preventief ingrijpen bij gevaarlijke toestanden of risico’s bij het uitvoeren van werken.
 • Respecteren en volgen van veiligheidsvoorschriften op locatie bij klanten en leveranciers.
 • Het correct inschakelen, opleiden en begeleiden van eigen medewerkers en externen.
 • Het stimuleren van een aangename werkomgeving voor iedereen.

Het plan wordt opgevolgd door het comité voor preventie en bescherming op het werk en door de preventieadviseur. Ook de gegevens over verzorgingen, arbeidsongevallen en absenteïsme worden maandelijks opgevolgd.

Kwaliteit

Door een consequent kwaliteitsbeleid werken wij aan de uitvoering van de opdracht die is vastgelegd in onze Purpose. Kwaliteit is voor elke afdeling en elke medewerker van ETAP een topprioriteit

Kwaliteit betekent voor ons:

 • Dat wij de klant willen verrassen met nieuwe producten en diensten en er dan voor zorgen dat de klant datgene krijgt waar wij ons toe hebben geëngageerd.
 • Onze werkwijze en resultaten borgen en de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem handhaven.
 • Onze werkwijze en resultaten voortdurend verbeteren.

Door een consequent kwaliteitsbeleid werken wij aan de uitvoering van de opdracht die is vastgelegd in onze Purpose. Kwaliteit is voor elke afdeling en elke medewerker van ETAP een topprioriteit.

Onze producten voldoen aan alle wettelijke vereisten. Wij verifiëren deze conformiteit voor al onze producten, voor de meerderheid onder toezicht van een erkend organisme.

Ons kwaliteitssysteem op ondernemingsniveau baseren wij op de internationale norm ISO 9001 en ISO17025. De concrete uitwerking van dit systeem vindt zijn neerslag in ons Kwaliteitshandboek. Hierin beschrijven wij hoe we onze activiteiten in de eerste plaats goed kunnen beheersen, om ze vervolgens op geborgde wijze te verbeteren.

Onze processen zijn geïntegreerd in een Business Process Framework, gebaseerd op het APQC model, waarbij wij de hoofdprocessen “end2end” beschrijven. Wij beogen bij het beschrijven van onze processen, maximale wendbaarheid in onze processen te voorzien. Dit betekent dat wij ook de mogelijkheid om van het standard proces af te wijken goed willen borgen.

Wij volgen onze processen op via meting en registratie van kritische prestatie indicatoren (KPI).

Wij rekenen voor de beheersing en verbetering van onze processen op het oplossend vermogen van onze medewerkers. Daarom organiseren wij de verwante activiteiten zo dicht mogelijk bij de uitvoering van de processen.

Milieu

ETAP is lid van ‘The Shift’. Wij hebben ons dan ook ingeschreven in het SBTi (Science based targets intiative)

ETAP is lid van ‘The Shift’. Wij hebben ons dan ook ingeschreven in het SBTi (Science based targets intiative). Dit is een gezamenlijk initiatief van CDP (Carbon disclosure project), UNGC (The UN Global Compact), WRI (world resource Institute) and WWF (world wildlife fund). Het is gericht op het verhogen van de klimaatambities van bedrijven. Daartoe mobiliseren ze de bedrijven om voor zichzelf doelstellingen te zetten voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Deze doelstellingen moeten een reductie van de CO2 uitstoot realiseren die volgens de wetenschap noodzakelijk is om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1.5 °C.

ETAP heeft zich geëngageerd om onze CO2 voetafdruk met 55% te reduceren tegen 2025

Als ETAP verbinden wij ons tot het beschermen van het milieu, het voorkomen van milieuvervuiling en andere voor de context van onze organisatie relevante specifieke verbintenissen. Daarnaast willen we meer doen dan de minimale vereiste. Wij hebben ons dan ook geëngageerd om onze CO2 voetafdruk met 55% te reduceren tegen 2025. Zo willen wij:

 • op een verantwoorde manier omgaan met materialen, energie en water.
 • onze eigen afvalstromen beheersen met het oog op een maximaal hergebruik.
 • actief meewerken aan het opzetten van systemen voor recyclage van producten die einde levensduur zijn.

producten ontwikkelen die comfortabele verlichting combineren met een maximale levensduur om zo nodeloos gebruik van grondstoffen te vermijden

Maar wij spannen ons ook in om via onze producten onze klanten in staat te stellen om de CO2 voetafdruk van hun verlichtingsinstallatie met minimaal 55% te reduceren. Wij beogen dan ook om:

 • producten te ontwikkelen die comfortabele verlichting combineren met een maximale levensduur om zo nodeloos gebruik van grondstoffen te vermijden.
 • Heel efficiënte verlichting te ontwikkelen om energiegebruik te minimaliseren.
 • Onze producten te ontwikkelen zodat ze gemakkelijk kunnen worden onderhouden en bij einde levensduur “refurbished” kunnen worden.
 • het gebruik van nieuwe grondstoffen bij productie te vermijden en maximaal gerecycleerde grondstoffen te gebruiken.

Elk lid van het Performance Team heeft de verantwoordelijkheid om dit duurzaamheidsbeleid in de realiteit om te zetten. ETAP verwacht dat elke medewerker hier verantwoordelijkheid opneemt. Ons duurzaamheidsbeleid wordt voorbereid en opgevolgd door het Sustainability Policy Board. Het duurzaamheidsbeleid wordt door het ganse Performance Team ondertekend waarmee de leden van het team hun persoonlijke verbintenis willen uitdrukken.