1. Allmänt

I den här garantipolicyn beskrivs garantivillkoren för defekter från ETAP Lighting International NV (nedan kallat ETAP), som, förutsatt att följande villkor uppfylls, gäller utöver den överensstämmelsegarantin som ingår i våra allmänna villkor.

Som en del av vår garantipolicy innebär en ”defekt” eller ”felaktig produkt” att en produkt uppvisar material- eller konstruktionsfel som leder till att produkten som helhet inte längre uppfyller de tekniska specifikationerna från ETAP.

ETAP:s garantipolicy gäller för alla ETAP:s produkter och system som levereras efter 1 juli 2021. Garantitiden startar på leveransdatumet.

2. Produktfamiljer och garantiperioder

 

Allmänna belysningsarmaturer 5 år
Nödbelysningsarmaturer 5 år
Nödbelysningsmoduler integrerade i allmän belysning 5 år
Batterier för autonoma nödbelysningsarmaturer 5 år
Batterier för nödbelysningsmoduler integrerade i allmän belysning 2 år
Styrsystem för belysning 1 år
System för nödbelysningsstyrning (ESM) 1 år
Centrala batterisystem (EBS), inklusive batterier 1 år

3. Utökade garantitider som en del av underhållsavtal för nya system

Ljusstyrsystem (Excellum), nödljusstyrsystem (ESM) och centrala batterisystem (EBS, exklusive batterier) har en utökad garanti om ett underhållsavtal tecknas för de aktuella systemen vid installationstillfället. Garantiförlängningen innebär att standardgarantitiden för system kan förlängas till högst 5 år. Specifika villkor ingår i underhållsavtalen.

4. Garantivillkor

ETAP:s garanti gäller endast om följande förhållanden kan påvisas:

 • Produkterna har installerats och tagits i drift på ett yrkesmässigt sätt.
 • Produkterna har inte modifierats eller reparerats av tredje part utan skriftligt tillstånd från ETAP.
 • Produkterna används, drivs, underhålls och hanteras i enlighet med juridiska standarder, reglerna för gott utförande och i enlighet med med följande produktteknisk dokumentation och installationsriktlinjer.
 • Felet beror inte på onormal nedsmutsning, normalt slitage eller force majeure.
Förlängda garantiperioder som en del av underhållsavtal

ETAP-garantin täcker endast fel orsakade av påvisbara material-, konstruktions- eller tillverkningsfel, vilka överstiger den genomsnittliga nominella felfrekvensen. För elektroniska delar och komponenter är den genomsnittliga nominella frekvensen 0,2 % per 1 000 drifttimmar.

Färgskiftningar för enskilda LED-lampor eller LED-moduler, såväl som avvikelser i ljuseffekt mellan enskilda LED-lampor eller LED-moduler är undantagna från garantin.

Produkt- och användarspecifikationerna (datablad, produktbroschyrer etc.) innehåller alla relevanta tekniska data. Om inte annat anges specifikt i ovan nämnda informationskällor är ljusflödet och effekten för nya LED-moduler föremål för en tolerans på +/- 10 %.

Vid efterleveranser av armaturer kan avvikelser från originalprodukterna i ljusegenskaper uppstå på grund av tekniska framsteg och/eller förändringar i produkters ljusflöde och ljusfärg beroende på hur de används. Om sådana avvikelser uppstår, anses de inte vara felaktiga eller undermåliga.

5. Åberopa garantin

Alla defekter för vilka en garanti begärs måste rapporteras till ETAP inom 30 dagar efter upptäckten med minst följande information:

 • Identifiering av och antal defekta produkter.
 • Tillverknings- och installationsdatum.
 • Detaljerad beskrivning av problemet, gärna med foton eller videoklipp.
 • Tillämpningen, antalet drifttimmar och kopplingscyklerna.

Om ett fel rapporteras till ETAP under garantitiden kan ETAP begära att relevant material skickas eller att en inspektion utförs. Om ETAP vill inspektera det påstådda felet ska en ETAP-representant ges tillträde till den defekta produkten eller området där produkten finns under kontorstid.

Defekta material ska returneras till ETAP och dessa blir ETAP:s egendom efter utbyte. Förpacknings- och fraktkostnader (tur och retur) förblir kundens ansvar.

ETAP kan debitera kunden för alla rimliga kostnader som ETAP ådragit sig till följd av ett påstått fel eller en returnerad produkt som inte visar sig vara defekt, inklusive rimliga kostnader för transport, felanalys och hantering.

6. Förlängning av garantin

Om ETAP kommer fram till att det rapporterade felet uppfyller garantivillkoren som anges här kan ETAP välja att:

 • Reparera den defekta produkten eller delen.
 • Byta ut den defekta produkten eller delen mot en produkt av samma typ.
 • Byta ut den defekta produkten eller delen mot en produkt eller del som är jämförbar med den defekta produkten eller delen vad gäller utformning och funktion ifall att den inte längre tillverkas eller inte längre finns tillgänglig.
 • Återbetala inköpspriset för den defekta produkten eller delen om produkten eller delen inte längre tillverkas eller finns tillgänglig och ETAP inte kan leverera en jämförbar produkt eller del.

Alla ersättningsprodukter eller -delar kan vara eller inkludera nya eller återvunna produkter eller delar som jämfört med nya produkter eller delar är likvärdiga vad gäller funktion och tillförlitlighet.

Reparation eller utbyte resulterar inte i ytterligare garantitid. Garantin för de reparerade eller utbytta produkterna eller delarna upphör att gälla i slutet av den ursprungliga garantitiden.

7. Undantag

Garantin upphör att gälla om tillverkningsdatumet eller serienumret på produkten har tagits bort, ändrats eller gjorts oläslig.

Följande undantas från garantin:

 • Merkostnader som uppstår i samband med reparation av defekter såsom, men inte begränsat till, kostnader för installation, demontering, transport, avfallshantering, milersättning, restidstillägg och tillgång till de defekta produkterna (ställningar, hissar osv.).
 • Alla skador på annat material än det som tillhandahålls av ETAP eller förlust som hänför sig till kundens yrkesverksamhet eller de personer som de är ansvariga för.
 • Defekter som inte täcks av garantin omfattas i alla fall helt eller delvis av:
  • Externa faktorer
  • Transportskador
  • Strömavbrott, fluktuationer och toppar utöver genomsnittet
  • Installation av ett batteri, en komponent eller del som inte medföljer produkten
  • Produkten slås på och av ett upprepat antal gånger
Undantag

8. Valfri garantiförlängning

ETAP erbjuder möjligheten att köpa en extra garantiförlängning vid köp av en produkt, som träder i kraft efter att garantiperioden som beskrivs i detta dokument har löpt ut.

Garantipolicyn har upprättats på flera språk. Om det finns tolkningsskillnader som kan hänföras till översättningen har den nederländska texten företräde.

Ladda ner som pdf

Version 1.4 daterad 8 september 2023