1.    GILTIGHET

Dessa villkor gäller för alla erbjudanden, orderbekräftelser, avtal och leveranser som ETAP gjort, utom om och i den mån som anges skriftligen av ETAP. I alla händelser ska de gälla före kundens liknande villkor. Genom att göra beställningen anses kunden ha godkänt dessa villkor. Meddelanden från ETAP om tekniska egenskaper osv. hos dess produkter är helt utan skyldighet.

2.    PRISÄNDRINGAR

Priserna ses över en gång om året i januari i enlighet med utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet (HICP) Euroområdet - 19 länder, källa Eurostat, index 2015=100, varje gång baserat på de senaste tillgängliga uppgifterna för föregående sexmånadersperiod och med början för HICP månaden före den halvårsperioden.

3.    SKATTER

Moms ingår inte i ETAP:s priser och det är alltid kunden som betalar den. Alla nuvarande och framtida skatter, avgifter, kostnader och utgifter av alla slag (t.ex. lagstadgat återvinningsbidrag) ska kunden betala.

4.    LEDTIDER

Dessa tillhandahålls endast för informationsändamål, så ETAP kan därför inte hållas ansvarigt för försenade leveranser och eventuella följdkostnader.

5.    FÖRVARINGSAVGIFTER OCH LÄGSTA ORDERBELOPP

5.1.   Om begärt leveransdatum försenas av kunden med mer än 30 dagar jämfört med det leveransdatum som bekräftats av ETAP, kommer en lagringsavgift på 0,04 % per kalenderdag att tillföras från den 31:a lagringsdagen för motsvarande värde och tillhörande leverans kommer att faktureras.

5.2.   För beställningar med ett värde av mindre än 1 000 euro exklusive moms debiteras en lägsta beställningsavgift på 50 euro.

6.    LEVERANS, FRAKT OCH ÖVERFÖRING AV RISK

Leveransen anses ha ägt rum i ETAP:s lager i MALLE, även om varorna skickas fraktfritt. Leverans sker på kundens risk, oavsett leveranssätt eller leveransvillkor. Kostnaderna för avlastning och transport av produkterna i lager och i kundens lokaler sker alltid på kundens bekostnad. I den händelse att ETAP har åtagit sig att förse kunden med ett transportsätt eller förenkling av tullklarering ska ETAP inte hållas ansvarigt i detta avseende och alla resulterande kostnader debiteras till faktiskt pris. Levererade produkter tas inte tillbaka. ETAP har rätt att avbryta leveransen om kunden inte har uppfyllt sin betalningsskyldighet för tidigare leveranser.

Vid mottagandet av varorna ska kunden omedelbart kontrollera alla produkter och se om de är skadade och om antalet stämmer. Om en eventuellt använd chockdetektor har skadats eller aktiverats bör detta anses som skada, även om det inte finns några synliga skador på produkterna. I ovanstående fall ska kunden anteckna detta på transportdokumenten och följa ETAP:s och transportbolagets tillämpliga instruktioner. Alla levererade produkter ska anses ha accepterats av kunden som hela och kunden har inte rätt att ta tillbaka ett godkännande, såvida de inte lämnar in ett klagomål inom 8 dagar från leveransdatumet. Utan att det påverkar ovanstående ska kundens underlåtenhet att rapportera skada i tid eller bara det att kunden eller dess egna kunder använt en produkt betraktas som att kunden godkänt nämnda produkt.

7.    IMMATERIELL ÄGANDERÄTT

Alla ritningar eller tekniska beskrivningar som tillhandahålls av ETAP, som möjliggör tillverkning helt eller delvis, ska förbli ETAP:s egendom. De får inte användas för andra ändamål eller kopieras, reproduceras, överlämnas eller meddelas till en tredje part utan ETAP:s skriftliga medgivande. Om kunden gör ritningar och tekniska beskrivningar tillgängliga för ETAP skyddar kunden ETAP mot potentiella fordringar från tredje part för intrång i upphovsrätt och patent-, varumärkes- eller modellrättigheter.

8.    EFTERLEVNADSGARANTI

8.1.    ETAP garanterar att de produkter som de levererar överensstämmer med driftsprinciperna och tekniska specifikationer som anges i produktinformationen, med undantag för mindre avvikelser som inte påverkar lämpligheten, förutsatt att:

•    Produkterna installerats korrekt och att de satts i drift på ett yrkesmässigt sätt.
•    Produkterna har inte modifierats eller reparerats av tredje part utan skriftligt medgivande från ETAP.
•    Produkterna används i enlighet med instruktionerna.
•    Produkterna underhålls och hanteras i enlighet med de juridiska standarder, regler för gott hantverk eller, i avsaknad av detta, den tekniska dokumentation som medföljer produkterna.
•    Bristande efterlevnad är inte resultatet av onormal förorening, normalt slitage eller force majeure. 

8.2.    Efterlevnadsgarantin gäller i 12 månader från leveransdatum. Eventuellt bristande efterlevnad som inträffar under den här perioden måste rapporteras skriftligen till ETAP där den bristande efterlevnaden beskrivs inom 30 dagar från det att den upptäcktes. Om detta inte görs gäller inte garantin. ETAP blir ägare till de ersatta delarna eller produkterna.

8.3.    Efterlevnadsgarantin innebär att ETAP efter eget omdöme reparerar, byter ut eller ersätter produkter som inte uppfyller villkoren. Garantin täcker endast kostnaderna för de produkter eller material som levereras av ETAP. Andra kostnader såsom, men inte begränsat till, transportkostnader och monterings- och demonteringsavgifter ska kunden stå för.


8.4.    Utöver den efterlevnadsgaranti som beskrivs här, är en extra garanti också möjlig under förutsättning att villkoren för den här extra garantin uppfylls. Dessa villkor finns att läsa i dokumentet ”ETAP Guarantee Policy” (ETAP:s garantipolicy) som finns på www.etaplighting.com.

9.    ANSVAR

9.1.ETAP är inte bundet av någon annan garanti eller ersättning än den som föreskrivs i klausul 8 och avvisar annat avtalsmässigt ansvar och ansvar utanför detta avtalsmässiga ansvar, inklusive men inte begränsat till, skada på andra produkter än de gällande produkterna, produktionsförlust, förlust av vinst och annan indirekt skada eller följdskada.

9.2. Kunden ska skydda ETAP mot alla fordringar eller krav som tredje part kan lämna mot ETAP på grund av skador som direkt eller indirekt följer av klausul 8 och/eller klausul 9.

10.    KLAGOMÅL

Eventuella klagomål som involverar leveranser eller fakturor från ETAP måste lämnas in skriftligen inom 8 dagar efter mottagandet, om kunden inte anses ha godkänt leveransen. Inlämnandet av ett klagomål, även inom den föreskrivna perioden, befriar inte kunden från skyldigheten att reglera fakturan på förfallodagen. ETAP är endast skyldigt att reparera eller ersätta leveranser som det har erkänt som felaktig, utan att det hålls ansvarigt för någon annan följdskada.

11.    ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL

Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 6 förblir produkterna ETAP:s egendom tills de betalats i sin helhet. Kunden åtar sig inte att sälja eller överföra produkterna till tredje part så länge de är ETAP:s egendom. Om fakturabeloppet inte har betalats i sin helhet på förfallodagen har ETAP rätt att säga upp avtalet med enbart registrerat brev. I det här fallet har ETAP rätt att ta tillbaka de levererade varorna och kunden förblir skyldig att betala ersättning för skador som ETAP ådrar sig, med minst 20 % av fakturabeloppet (exkl. moms).

12.    ANNULLERING

Vid uppsägning av ett försäljningsavtal får ETAP debitera minst 20 % av fakturabeloppet (exkl. moms).

13.    BETALNINGAR                

Om inget annat avtalats ska betalningar göras inom 30 dagar efter fakturadatum. 
Försenade betalningar ska ökas, lagenligt och utan formellt meddelande, med en årlig ränta som motsvarar Europeiska centralbankens huvudsakliga finansieringsränta plus 7 procentenheter, avrundat till närmaste halva procentenhet. 
Om fakturan inte betalas inom 8 dagar efter förfallodagen höjs det utestående beloppet med 15 % efter formellt tillkännagivande, och detta till minst €40 som kompensation för specialkostnader.
ETAP förbehåller sig rätten, om det efter avtalets ingående men innan beloppet betalats i sin helhet, visar sig att kundens kredit försämrats eller om dess kreditvärdighet minskat, att kräva den här garantin, som de anser vara nödvändig för ett korrekt genomförande av åtagandena, även efter leveransen av produkterna. Inget formellt meddelande krävs i det här sammanhanget.

14.    BEFRIANDE OMSTÄNDIGHETER

Om de inträffar efter det att avtalet ingåtts och förhindrar eller orimligt komplicerar genomförandet av detta är alla omständigheter som inträffar utom parternas kontroll, t.ex. arbetskonflikter, brand, brist på transportmedel, allmän råvarubrist, restriktioner för energiförbrukning, regeringsåtgärder som måste följas, terrorhandlingar, cyberattacker, epidemier osv. Den part som åberopar ovannämnda omständigheter ska omedelbart meddela den andra parten skriftligen om start och även slut. Förekomsten av en av dessa omständigheter frisätter både ETAP och kunden från allt ansvar.

15.    GÄLLANDE LAG

Avtalet regleras av belgisk lagstiftning.

16.    TVISTER

Förstainstansrätten och affärsdomstolen i Antwerpen och fredsrätten i Zandhoven är, beroende på respektive jurisdiktion, endast behöriga att ta tillvara alla tvister som rör våra leveranser och fakturor.

17.    SPRÅK

Om det finns en skillnad mellan de olika språkversionerna av de allmänna villkoren ska den nederländska versionen ha företräde.

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTER SOM ETAP Lighting International NV UTFÖR

1.    Allmänt

1.1.    Dessa allmänna villkor med bilagor utgör en integrerad del av erbjudandet eller avtalet, såvida inte och i den mån vi skriftligen anger något annat.
1.2.    De allmänna villkoren utgör tillsammans med det avtal i vilket de utgör en integrerad del, utgör i sin helhet det som överenskommits mellan parterna.
1.3.    Om kunden inte är eller inte är ensam ägare till de varor som omfattas av de överenskomna tjänsten ska de skriftligen informera tjänsteleverantören när beställningen görs. De kommer att ha erhållit förhandsgodkännande från ägaren/ägarna av de tjänster som ska tillhandahållas och kompenserar tjänsteleverantören för eventuella anspråk som uppstår till följd av underlåtenhet att få ett sådant samtycke. 
1.4.    Kunden ska omedelbart informera tjänsteleverantören om alla ändringar i hyresavtalet, ägandet eller hanteringen av varorna som skulle inträffa efter det att avtalet börjat gälla. I den händelse att hyresavtalet, ägandet eller hanteringen av varorna överförts till tredje part åtar sig kunden att tillämpa avtalet som de godkänt. Under alla omständigheter är kunden alltid ansvarig gentemot tjänsteleverantören.
1.5.    Giltigheten hos varorna och tjänsterna är begränsat till en månad från det att de skickades. Beställningar anses endast slutgiltiga efter skriftligt godkännande av tjänsteleverantören.
1.6.    Beskrivningar, laster och andra uppgifter i kataloger, broschyrer, reklammeddelanden, prislistor osv. är endast avsedda som information. Dessa uppgifter är inte bindande förutom om avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

2.    De tjänster som ska tillhandahållas

2.1.    Tjänsteleverantören ska tillhandahålla tjänsten på den överenskomna platsen och, i avsaknad av ett uttryckligt avtal om detta, på den plats där varorna som omfattas av tjänsterna, är belägna eller i tjänsteleverantörens lokaler.
2.2.    Tjänsteleverantören ska tillhandahålla tjänster under sina normala arbetsdagar och timmar.
2.3.    Tjänster utanför avtalets tillämpningsområde och som tillhandahålls på kundens begäran debiteras separat i enlighet med tjänsteleverantörens priser som är tillämpliga vid den tiden.

3.    Priser och betalningar

3.1.    Tillhandahållande av tjänster utanför tjänsteleverantörens normala arbetsdagar och timmar ger upphov till en prisökning på 50 % för tjänster utanför normal arbetstid och 100 % för tjänster på söndagar och allmänna och kollektiva helgdagar.
3.2.    Resor till och från platsen där tjänsten tillhandahålls ingår inte i priset. Det relevanta priset bestäms med hjälp av tjänsteleverantörens priser som gäller vid den tidpunkten.
3.3.    Moms och alla nuvarande och framtida skatter, avgifter, kostnader och utgifter av alla slag (t.ex. lagstadgat återvinningsbidrag) ska kunden alltid betala.
3.4.    Priset enligt avtalet kommer att justeras en gång om året i januari i enlighet med utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet (HICP) Euroområdet - 19 länder, källa Eurostat, index 2015=100, varje gång baserat på de senaste tillgängliga uppgifterna för föregående period och med början med HICP för januari det år då avtalet slöts.
3.5.    Betalningar ska göras i euro eller i överenskommen valuta, netto och utan rabatt.
3.6.    Tjänsteleverantörens fakturor ska betalas inom 30 dagar från fakturadatumet.
3.7.    Eventuella obetalda fakturor på förfallodagen höjs med 15 % lagenligt och utan formellt meddelande, till minst €50, som fast ersättning. Utöver detta kommer ränta på försenad betalning att fortsätta att beräknas i enlighet med punkt 3.8, från förfallodagen.
3.8.    Försenade betalningar ska ökas, lagenligt och utan formellt meddelande, med en årlig ränta som motsvarar Europeiska centralbankens huvudsakliga finansieringsränta plus 7 procentenheter, avrundat till närmaste halva procentenhet.
3.9.    I avsaknad av betalning på förfallodagen förbehåller sig tjänsteleverantören rätten att stoppa arbetet efter 10 dagar, med början med det formella meddelandet med ett rekommenderat brev som inte har besvarats. Utövandet av denna rätt påverkar inte rätten till betalning av priset och eventuella räntor. Tjänsteleverantören åtar sig att återuppta arbetet inom rimlig tid efter betalningen, med förbehåll för ersättning från kunden på grund av störningar som orsakats av tjänsteleverantörens schema.

4.    Finansiella garantier

4.1.    Om det efter avtalets ingående ser ut att kundens kredit är i riskzonen eller om deras kreditvärdighet minskar, förbehåller sig tjänsteleverantören rätten att kräva garantier från kunden, som tjänsteleverantören anser vara tillräcklig för att de avtalade åtagandena uppfylls. Vägran att uppfylla denna begäran ger tjänsteleverantören rätt att helt eller delvis avbryta avtalet. 
4.2.    Om föregående stycke tillämpas kan avtalet sägas upp lagenligt genom en enkel anmälan via rekommenderat brev från tjänsteleverantören till kunden utanföregående formellt meddelande. Tjänsteleverantören har rätt att ta tillbaka alla handlingar, verktyg och levererade varor utan att vända sig till domstol.

5.    Kunden säger upp avtalet

5.1.    I enlighet med artikel 1794 i den belgiska civillagen har kunden alltid möjlighet att säga upp avtalet i vilket skede som helst, förutsatt att han/hon ersätter tjänsteleverantören med minst det belopp som motsvarar alla utgifter för avtalets genomförande, betalning för levererat arbete och allt som de kunde ha tjänat på slutförandet av arbetet.

6.    Kundens skyldigheter

6.1.    Kunden måste tillhandahålla den tekniska dokumentationen som krävs för att tillhandahålla tjänsterna samt inspektionsrapporter för den utrustning som är föremål för tjänsten. Den här dokumentationen förblir kundens egendom och får endast användas av tjänsteleverantören eller deras underleverantörer för de tjänster som ska tillhandahållas.
6.2.    Tjänsteleverantören ska informera kunden om nödvändiga funktioner med avseende på temperatur, fuktighet, drag, vatten- och elledningar och andra installationsförhållanden som de varor som tillhör kunden och som är föremål för de avtalade tjänsterna måste följa. Kunden åtar sig att se till att dessa villkor uppfylls på dess bekostnad och att de upprätthålls.
6.3.    Kunden ska ge tjänsteleverantören och deras representant fri tillgång till sina lokaler under öppettider och under eventuella ytterligare tider som avtalats mellan kunden och tjänsteleverantören.
6.4.    Om särskilda säkerhetsåtgärder måste vidtas när de kommer in i lokalerna där varorna finns ska kunden informera tjänsteleverantören om detta skriftligen senast vid beställningen. Detta innefattar, men är inte begränsat till, följande: Skyddsstövlar och skyddskläder VCA (säkerhets-, hälso- och miljöchecklista) eller andra intyg och dokumentation för personal.
6.5.    Kunden ska på egen bekostnad tillhandahålla alla nödvändiga medel för säker varuankomst. Detta innefattar, men är inte begränsat till, följande: Stegar, körsbärsplockare, säkerhetsselar.
6.6.    Om tjänsteleverantören anser att det behövs vägledning av en kundens anställda för utförandet av (del av) tjänsterna måste kunden tillhandahålla detta på egen bekostnad
6.7.    Kunden måste utföra arbetet med de installationer som är nödvändiga för korrekt drift av nämnda installationer.
6.8.    Om kunden inte uppfyller någon av de skyldigheter som anges i punkt 6.1 till 6.7 ska han/hon ersätta alla relaterade kostnader till tjänsteleverantören till de priser som gäller vid tidpunkten (t.ex. kostnad för onödiga redor/samtal). Under dessa omständigheter är serviceleverantören inte skyldig att tillhandahålla sina tjänster.

7.    Tidsfrister för genomförande

7.1.    Tidsfrister för genomförande ges endast som en indikation och varje försening ska inte ge upphov till brott mot avtalet eller någon ersättning.
7.2.    Om en tillhandahållen tjänst innebär en vara anses tjänsten vara klar när den är klar att användas av kunden eller genomgå tester om det ingår i avtalet.
7.3.    Om punkt 7.2. inte kan tillämpas ska den tillhandahållna tjänsten betraktas som fullbordad när förutbestämda krav som gäller leveransen har uppfyllts.

8.    Underleverantörer

8.1 Tjänsteleverantören kan när som helst instruera en underleverantör att utföra tjänsterna eller någon del av tjänsterna.

9.    Godkännande

9.1.    Tjänsteleverantören ska informera kunden om att tjänsterna slutförts. Från och med det här meddelandet kommer kunden att fortsätta till inspektionen av arbetet och till alla tester som kan anges i avtalet, varefter de, om de anser att arbetet utförts korrekt, kommer att godkänna det. Man godkänner tjänsterna genom att ta emot leveransen.
9.2.    Vid ett långsiktigt avtal, omfattande arbete eller återkommande tjänster kan tjänsteleverantören fortsätta att erbjuda de slutförda delarna av den avtalade tjänsten för godkännande. Om dessa delar godkänns, oavsett om de är i enlighet med punkt 8.4., ska dessa delar av de levererade tjänsterna betraktas som avslutade och gällande garantitid ska inledas. Vidare ska tjänsteleverantören i det här fallet fortsätta att fakturera den här komponenten av de tillhandahållna tjänsterna.
9.3.    Kunden kan inte vägra godkännande för mindre fel som inte påverkar driften av utrustningen.
9.4.    Om godkännandet skjuts upp utan fel från tjänsteleverantörens sida anses godkännande ha lämnats två veckor efter det att tjänsteleverantören har tillkännagivit att arbetet är slutfört.
9.5.    Om kunden inte godkänner den tjänst som tillhandahållits vid den tidpunkt då den tillhandahållits av tjänsteleverantören är kunden ändå skyldig att ta hänsyn till den normala förfallodagen för betalningar som involverar leveransen.

10.    Överföring av risk

10.1.    Risken överförs av tjänsteleverantören till kunden vid det faktiska eller antagna godkännandet enligt tillämpning av punkt 9.4. Kunden ska teckna adekvat försäkring mot alla risker (brand, stöld) och se till att det finns tillräcklig täckning för utrustningen.

11.    Återtagandeförbehåll

11.1.    Tills leverantören har betalat alla belopp som krävs enligt avtalet ska tjänsteleverantören, i den mån det är möjligt enligt lagen i det land där sådan utrustning är belägen, behålla äganderätten till alla tillbehör, lösa delar eller reservdelar som används i samband med eller för utförandet av den relevanta tjänsten.
11.2.    Tjänsteleverantören ska också under samma förhållanden ha rätt att behålla alla varor och material som de äger till följd av utförandet av den relevanta tjänsten.
11.3.    Tjänsteleverantören blir automatiskt ägare till alla delar som de har bytt ut enligt avtalet.

12.    Ansvar

12.1.    Tjänsteleverantörens ansvar för materialskador och kroppsskador som orsakats av fel eller vårdslöshet vid genomförandet av det här avtalet är begränsat till det senaste årliga priset för den tjänst som kunden betalar.
12.2.    Tjänsteleverantören ska följaktligen inte på något sätt vara ansvarig gentemot kunden, vare sig avtalsenligt eller icke-avtalsenligt, för andra skador som indirekta skador, förlust av vinst eller inkomst, följdskador, produktionsförlust eller något annat krav från tredje part mot kunden.

13.    Sekretessplikt

13.1.    Tjänsteleverantören förbinder sig att inte lämna ut någon information som involverar produktionsmetoder, organisation, arbete eller annan information som de kan ha fått från kunden som en del av genomförandet av det här avtalet. De åtar sig att ålägga sina representanter samma tystnadsplikt.
13.2.    Kunden åtar sig att inte lämna ut någon information om tekniker som används, arbetsmetoder, kunskap osv. som de skulle ha fått från tjänsteleverantören, antingen direkt eller genom genomförandet av det här avtalet. De åtar sig att endast utse personal som är absolut nödvändig för genomförandet av det här avtalet och att ålägga dem samma tystnadsplikt.
13.3.    Denna sekretessplikt från tjänsteleverantörens och kundens sida förblir oförändrad, även efter det att avtalet löpt ut.

14.    Force majeure

14.1.    De befriande omständigheterna innefattar händeser som inträffar efter avtalets ingående och som förhindrar eller orimligt komplicerar genomförandet av avtalet, t.ex. arbetskonflikter, brand, brist på transportmedel, allmän råvarubrist, restriktioner i energiförbrukning, tvingande regeringsåtgärder, terrorattacker, cyberattacker, epidemier, om dessa omständigheter förekommer utanför parternas kontroll. Den här listan är inte fullständig och är endast ett exempel.
14.2.     Förekomsten av en av dessa omständigheter frisätter både ETAP och kunden från allt ansvar.
14.3.    Den part som åberopar en befriande omständighet måste omedelbart informera den andra parten skriftligen om dess inträffande och om upphörandet av nämnda omständighet.
14.4.    Om en av dessa omständigheter inträffar, förlängs genomförandetiden med en tid som är lika med längden på den nämnda omständigheten.
14.5.    Om, som ett resultat av en av dessa befriande omständigheter gör genomförandet av avtalet omöjligt inom rimlig tid, har någon av parterna rätt att säga upp avtalet med ett skriftligt meddelande till den andra parten. I ett sådant fall har tjänsteleverantören rätt att få betalt för de tjänster som han/hon faktiskt har genomfört.

15.    Undantag och begränsningar

15.1.    Undantag från de tjänster som ska tillhandahållas är reparation av direkt och indirekt skada till följd av: 
-    Blixtnedslag, brand
-    Översvämningar
-    Krig, fredsstörningar
-    Fuktighet
-    Statisk elektricitet
-    Vårdslöshet från kunden eller dess representanter
-    Använd i en dammig eller olämplig miljö som för hög temperatur, för hög luftfuktighet osv.
-    Strömavbrott eller nätverksstopp
-    Skador på varorna på grund av transport efter idrifttagning
-    Modifiering, arbete eller reparation av varorna, inklusive programvara, utförd av andra personer än tjänsteleverantören
-    Användning av programvara eller gränssnitt som inte levereras av tjänsteleverantören
-    Onormal eller felaktig användning av produkterna
-    Normalt slitage
15.2.    Tillhandahållande av tjänster är också uteslutna om kunden inte uppfyller sina skyldigheter enligt vad som står i punkt 6        

16.    Tillämplig lag och jurisdiktion

16.1.    Avtalet och eventuellt uppenbara tvister regleras av gällande lag på platsen för tjänsteleverantörens huvudkontor
16.2.    För alla tvister som uppstår till följd av det här avtalet ska domstolen på platsen där tjänsteleverantören har sitt huvudkontor ha ensam behörighet.
 

Senaste uppdatering: 06/02/2022