ETAP GARANTIPOLICY

1. Allmänt

I den här garantipolicyn beskrivs villkoren för garantin som tillhandahålls av ETAP Lighting International NV (nedan kallat ETAP), som, förutsatt att följande villkor uppfylls, gäller utöver den överensstämmelsegaranti som ingår i våra allmänna villkor.

ETAP:s garantipolicy gäller alla ETAP:s produkter och system som levererats efter 24-09-2020. Garantin börjar gälla från och med leveransdatumet.
 

2. Produktfamiljer och garantiperioder

Allmänna belysningsarmaturer: 5 år

Nödbelysningsarmaturer: 5 år

Nödbelysningsmoduler integrerade i allmän belysning: 5 år

Batterier för autonoma nödbelysningsarmaturer: 5 år

Batterier för nödbelysningsmoduler integrerade i allmän belysning: 2 år

Styrsystem för belysning: 1 år

System för nödbelysningsstyrning (ESM): 1 år

Centrala batterisystem (EBS), inklusive batterier: 1 år
 

3. Förlängda garantiperioder som en del av underhållsavtal

Det är en fördel att ha en utökad garanti för ljusstyrsystem, styrsystem för nödbelysning och centrala batterisystem (exklusive batterier) om ett underhållsavtal ingås för relevanta system vid installationen. Garantiförlängningen innebär att standardtillverkarens garantiperiod för system förlängs till 5 år. Särskilda villkor ingår i relevanta underhållsavtal.
 

4. Garantivillkor

ETAP:s garanti gäller endast om följande villkor kan bevisas:

- Produkterna har installerats korrekt och de har satts i drift på ett yrkesmässigt sätt.

- Produkterna har inte modifierats eller reparerats av tredje part utan skriftligt medgivande från ETAP.

- Produkterna används och drivs i enlighet med instruktionerna.

- Produkterna underhålls och hanteras i enlighet med juridiska standarder, regler för god praxis eller, i avsaknad av detta, den tekniska dokumentation som medföljer produkterna.

- Felet beror inte på onormal nedsmutsning, normalt slitage eller force majeure.

ETAP:s garanti täcker endast fel orsakade av påvisbara material-, konstruktions eller produktionsfel, som överstiger den genomsnittliga nominella felfrekvensen. För elektroniska delar och komponenter är den genomsnittliga nominella felfrekvensen 0,2 % per 1 000 driftstimmar. Färgändring hos LED-moduler undantas från garantin.

Produkt- och användarspecifikationerna (datablad, produktbroschyrer osv.) innehåller alla relevanta tekniska data. Om inget annat anges i ovannämnda informationskällor är ljusflödet och effekten för nya LED-moduler föremål för en tolerans på +/- 10 %. Vid efterföljande leveranser av armaturer kan avvikelser från de ursprungliga produkterna vad gäller ljusegenskaper uppstå på grund av teknisk utveckling och/eller förändringar i produkternas ljusflöde och ljusfärg beroende på hur de används. Om sådana avvikelser inträffar kommer de inte att betraktas som felaktiga eller inte uppfyller villkoren.

5. Rapportering av fel

Som en del av vår garantipolicy betyder en ’defekt’ eller ’felaktig produkt’ att en produkt uppvisar ett material- eller konstruktionsfel som resulterar i att produkten som helhet inte längre uppfyller de tekniska specifikationerna från ETAP.

Alla brister för vilka en garanti åberopas måste rapporteras till ETAP inom 30 dagar efter det att felet upptäcktes, med minst följande information:

- Identifiering av och hur många produkter som det är fel på.

- Tillverknings- och installationsdatum.

- Detaljerad beskrivning av problemet, helst med foton eller videor.

- Användningsområde, antalet driftstimmar och tänd-/släckcykler.

Om en defekt rapporteras till ETAP under garantiperioden har en ETAP-representant vid behov rätt till att få tillgång till den defekta produkten eller systemet för att kontrollera felet eller systemet under kontorstid.

Defekt material ska returneras till ETAP och blir ETAP:s egendom efter byte.

ETAP kan debitera kunden för rimliga kostnader som ETAP ådrar sig till följd av en påstådd defekt eller returnerad produkt som inte anses vara defekt, inklusive rimliga kostnader för transport, felanalys och hantering.

6. Förlängning av garantin

Om ETAP beslutar att den rapporterade defekten uppfyller de garantivillkor som anges här kan ETAP välja att:

- reparera den defekta produkten eller delen

- byta ut den defekta produkten eller delen mot en produkt av samma typ

- byta ut den defekta produkten eller delen mot en produkt eller del som är jämförbar med den defekta produkten eller delen när det gäller design och funktion om den inte längre tillverkas eller är tillgänglig

- återbetala inköpspriset för den defekta produkten eller delen om produkten eller delen inte längre tillverkas eller är tillgänglig och ETAP inte kan leverera en jämförbar produkt eller del.

Alla ersättningsprodukter eller -delar kan vara eller innehålla nya eller återvunna produkter eller delar som, jämfört med nya produkter eller delar, är likvärdiga när det gäller funktion och tillförlitlighet.

Ersättningsprodukter eller -delar ska vara fria från material- eller tillverkningsfel under resten av gällande garantiperiod för den produkt som byts ut eller i vilken de ingår.

7. Undantag

I den mån det inte bryter mot tvingande lokal lagstiftning är följande undantagna från garantin:

- Ytterligare kostnader i samband med reparation av defekter som, men inte är begränsat till, kostnader för installation, demontering, transport, avfallshantering, körsträcka, restidstillägg och tillgång till defekta produkter (byggnadsställningar, hissar osv.).

- Alla tjänster som kan vara nödvändiga, t.ex. ny uppstart, programuppdateringar osv. om de inte omfattas av ett underhållsavtal med ETAP.

- Eventuell skada på annat material än det som levereras av ETAP eller eventuella förluster relaterade till kundens yrkesverksamhet eller de personer för vilka de har ansvaret.

- Det som inte täcks av garantin är alla fel som helt eller delvis beror på:

o Externa faktorer

o Transportskador

o Antal strömavbrott som är över genomsnittet

o Installation av ett batteri som inte medföljer produkten.

Garantin upphör att gälla om tillverkningsdatum eller serienummer på produkten har tagits bort, ändrats eller gjorts oläslig.

Den här garantipolicyn har tagits fram på flera språk. Om det finns tolkningsskillnader som kan tillskrivas översättningen gäller den nederländska texten.