ETAP:s hållbarhetspolicy återspeglas i vårt globala sätt att styra verksamheten, vår inställning till samhället och våra intressenter, vår säkerhetspolicy, kvalitetspolicy och vår miljöpolicy.

Eftersom detta är så centralt i allt vi gör, är hållbarhet inbäddat i vårt syfte: vad vi står för. Ett syfte som vi också vill tydliggöra för våra kunder utifrån ett varumärkeslöfte som finns i vår logotyp och tagline.

I ETAP:s credo beskriver vi hur vi ska förverkliga vårt syfte.

Varumärkeslöfte

ETAP-armaturen munten uit door een hoog rendement, een lange levensduur en een uitstekende behoudfactor.

Morgondagens belysning innebär att vi levererar innovativ belysning. Vi har framtiden inom räckhåll, men vi gör det på ett sätt som lämnar ett så litet koldioxidavtryck som möjligt så att morgondagens belysning inte tynger på planetens framtid. Så morgondagen blir ljusare. Detta kräver en cirkulär inställning till belysning som vi symboliserar med den gula cirkeln.

 

ETAP:s credo

ETAP's credo

Vi är ETAP

Som ENTREPRENÖRER har vi åtagit oss att glädja våra kunder med innovativa, cirkulära och skräddarsydda lösningar som ger bekväma och säkra arbetsmiljöer. Vi vill att samhället i stort ska få nytta av vårt engagemang för att minska vårt koldioxidavtryck och maximera användningen av förnybar energi och återanvändbara naturresurser.

Som ett mycket motiverat TEAM tycker vi om att samarbeta och inspirera varandra för att sätta värde för kunder och planeten först. Tillsammans förbättrar och finjusterar vi kontinuerligt vår Light as a Service-lösning för att ge våra kunder sinnesro och påskynda antagandet av cirkulära belysningsförslag.

Vi är SMIDIGA, snabba, effektiva och flexibla när vi svarar på specifika önskemål från våra kunder. Vi gör allt för att erbjuda lösningar för renoveringsmarknaden, eftersom vi är övertygade om dess relevans för samhället för att uppnå koldioxidneutralitet.

Vi har åtagit oss att skapa långsiktiga PARTNERSKAP. Vi utvecklar och upprätthåller ett starkt nätverk av högkvalificerade partners som värdesätter och bryr sig om våra kunder, samhället och planeten.

Samhällat och våra intressenter

lokale productie

 

Vår verksamhet är inbäddad i lokalsamhället. Vi strävar efter att skapa lokal sysselsättning för att stimulera regional ekonomisk tillväxt. För våra internationella försäljningsaktiviteter vänder vi oss främst till lokalt anställda för att säkerställa länken till lokalsamhället.

Våra anställda är företagets centrala tillgångar för att förverkliga vårt uppdrag gentemot kunden. Vi anser att våra anställda är företagets ambassadörer och erbjuder dem tjänster som är helt anpassade till deras ambition, kunskap och kompetens. Vi står för en öppen återkopplingskultur med ett utåtriktat tänk som en väsentlig del av våra prestations- och utvecklingsperspektiv, där passion och engagemang från medarbetaren inspirerar företagets ambitioner.

ETAP är noga med att verksamheten följer tillämplig nationell lagstiftning. Självklart ansluter vi oss till FN:s internationella arbetsstandard, nationella lagar som gäller arbetsvillkor och krav som definieras i tillämpliga kollektivavtal inom vår sektor.

medewerkers

Vi väljer våra anställda utifrån hur nära deras kompetens stämmer överens med jobbkraven och deras potential att utvecklas tillsammans med ETAP:s behov. Vi ger våra anställda grundläggande utbildning i början av anställningen och erbjuder möjlighet till kontinuerlig utveckling.

Vi vill att vår personal, på alla nivåer i vår organisation, ska behandla varandra med respekt. Vi tror trots allt att mångfald och inkludering tillför företaget värde. Vi tolererar inte diskriminering på grund av kön, läggning, religion eller etnisk tillhörighet. Företaget tillhandahåller medlare som kan kontaktas om anställda känner sig diskriminerade eller blir mobbade.

stakeholders

Vi väljer leverantörer utifrån objektiva kriterier som miljöpåverkan och koldioxidavtryck, kvalitet, pris och teknik. Vi kräver att våra leverantörer uppfyller internationella standarder när det gäller barnarbete och tvångsarbete. I den mån det ligger inom vår kompetens kommer vi med förslag och ber om input från våra leverantörer för att förbättra deras hållbarhetsprestation. Vi ger småskaliga och lokala leverantörer en rättvis chans.

Vi arbetar ärligt och med integritet i alla aspekter av vår verksamhet. ETAP har en strikt policy mot korruption. Ekonomiavdelningen kontrollerar alla kostnader och är skyldiga att rapportera varje misstanke om bedrägeri till styrelsen. ETAP tillämpar principen ”fyra ögon”. Det innebär att alla utgifter och åtaganden måste godkännas av ytterligare en person.

Vi är aktivt engagerade i föreningar inom belysningsbranschen och bidrar till utformningen av en sektorpolicy tillsammans med andra medlemmar. ETAP finansierar dock inte politiska partier eller politiker.

Genom Gilles Foundation donerar vi en del av vår vinst till projekt som hjälper lokalsamhällen i utvecklingsländer att utvecklas.

Vår säkerhetspolicy

lokale productie

 

Vi inför en förebyggande säkerhetspolicy i hela företaget.

Vi följer europeiska direktiv och nationella eller regionala juridiska skyldighet. Vi anser att detta är ett minimikrav – vi vill göra bättre.

Vi uppmärksammar dessutom säkerheten på jobbet, hälsosamma och trevliga arbetsförhållanden, miljön och psykiska och fysiska problem.

En medlem i prestationsteamet översätter aktivt och dynamiskt denna policy till en ”global förebyggande plan för att främja välbefinnande på jobbet” i strävan efter ständiga förbättringar. Planen innehåller konkreta mål under en period om fem år om:

 • Förebyggande av olyckor, fysiska skador eller materiella skador.
 • Förebyggande av störningar, ohygieniska förhållanden eller möjliga orsaker till miljöföroreningar.
 • Förebyggande åtgärder vid farliga situationer eller risker under utförandet av arbetet.
 • Respektera och följa säkerhetsföreskrifter på stället med kunder och leverantörer.
 • Korrekt engagera, utbilda och övervaka egna anställda och externa parter.
 • Stimulera en trevlig arbetsmiljö för alla.

Planen övervakas av kommittén för förebyggande och skydd på jobbet och av förebyggande rådgivare. Uppgifterna om vård, arbetsolyckor och frånvaro övervakas också varje månad.

Kvalitet

kwaliteit

Kvalitet betyder för oss:

 • Att vi vill överraska kunden med nya produkter och tjänster, se till att de konsekvent uppfyller eller överträffar kundens krav och förväntningar och att kunden får det vi åtagit oss.
 • Garantera våra arbetsmetoder och resultat och bibehålla effektiviteten hos kvalitetssystemet.
 • Kontinuerligt förbättra våra metoder och resultat.

Genom att följa en konsekvent kvalitetspolicy arbetar vi för att uppfylla uppdraget som fastställs i vårt syfte. Kvalitet har högsta prioritet för alla avdelningarna och alla anställda på ETAP.

Våra produkter uppfyller alla juridiska krav. Vi verifierar denna överensstämmelse för alla våra produkter, de flesta under överinseende av en auktoriserad organism.

Vårt kvalitetssystem är utformat enligt de internationella standarderna ISO 9001 och ISO 17025. Det konkreta genomförandet av systemet återspeglas i vår kvalitetsmanual. Detta beskriver hur vi kan kontrollera våra aktiviteter i första hand och ytterligare förbättra dem på ett säkert sätt.

Våra processer är integrerade i ett Business Process Framework, baserat på APQC-modellen, där vi beskriver huvudprocesserna i ”end2end”. När vi beskriver våra processer strävar vi efter att ge maximal smidighet i våra processer. Detta innebär att vi också vill säkra möjligheten att avvika från standardprocessen. Vi övervakar våra processer genom att mäta och registrera kritiska prestandaindikatorer (KPI).

Vi litar på våra anställdas problemlösningsförmåga för att kontrollera och förbättra våra processer. Därför organiserar vi tillhörande aktiviteter så nära som möjligt för genomförandet av processerna.

Miljön

The Shift

ETAP är medlem i The Shift. Vi är därför registrerade i SBTi (Science based targets initiative). Detta är ett gemensamt initiativ från CDP (Carbon Disclosure Project), UNGC (UN Global Compact), WRI (World Resource Institute) och WWF (World Wildlife Fund). Det syftar till att höja företagens klimatambitioner. För detta ändamål mobiliserar de företag att sätta egna mål för att minska utsläppen av växthusgaser. Dessa mål måste uppnå en minskad koldioxidutsläppsnivå som vetenskapen säger oss är nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5/2 °C.

milieu

Vi på ETAP är måna om att skydda miljön, förebygga miljöföroreningar och uppfylla andra specifika skyldigheter som gäller för vår organisation. Vi siktar dessutom på att överträffa minimikraven. Vi har därför lovat att minska vårt koldioxidavtryck med 55 % till 2025.

Så här vill vi:

 • hantera material, energi och vatten ansvarsfullt.
 • hantera våra egna avfallsflöden för maximal återanvändning.
 • aktivt delta i upprättandet av system för återvinning av uttjänta produkter.

co2 voetafdruk

Vi strävar också efter att genom våra produkter göra det möjligt för våra kunder att minska koldioxidavtrycket hos belysningsinstallationen med minst 55 %. Vi utvecklar därför högeffektiv belysning för att minimera energiförbrukningen.

Vi konstruerar också våra produkter i linje med vår cirkularitetsfilosofi och strävar efter att göra dem oändliga, enkla och utan avfall.

 • Oändliga produkter där bekväm belysning kombineras med maximal livslängd för att undvika onödig användning av resurser.
 • Enkla produkter så att de är lätta att underhålla och kan renoveras i slutet av sin livslängd.
 • Utan slöseri genom att så långt som möjligt undvika att använda nya råvaror i produktionen utan använda återvunna råvaror.

Alla medlemmar i ETAP Performance Team har ansvaret för att omsätta denna hållbarhetspolicy till verklighet. ETAP förväntar sig att alla anställda tar ansvar i detta avseende. Vår hållbarhetspolicy utarbetas och övervakas av Sustainability Policy Styrelse.

Hållbarhetspolicyn undertecknas av hela prestationsteamet för att uttrycka sitt personliga engagemang.